Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y
Artyku?y
KOMUNIKAT
Napisał Administrator   
Informuj? mieszka?ców gminy Wola Uhruska, ?e w ramach kwartalnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 12:00 przeprowadzona zostanie g?o?na próba syren alarmowych.
B?dzie to sygna? ?wiczebny, maj?cy na celu sprawdzenie stanu technicznego urz?dze? dlatego prosz? o zachowanie spokoju i niepodejmowanie ?adnych dzia?a? wynikaj?cych z tre?ci komunikatu.

 
                                                                                                                                                        Wójt Gminy
 
                                                                                                          /-/ Jan ?ukasik
VI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? VI Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzie? 27.03.2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Porz?dek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyj?cie protoko?u z V Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja w sprawie stanu porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2018 r.
6. Podj?cie uchwa?:
6.1) w sprawie okre?lenia na rok 2019 sezonu k?pielowego oraz wykazu k?pielisk na terenie Gminy Wola Uhruska;
6.2) w sprawie programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t w gminie Wola Uhruska na 2019 r.;
6.3.) zmieniaj?cej uchwa?? w sprawie nadania statutu Gminnemu O?rodkowi Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej;
6.4) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022;
6.5) w sprawie zmian w bud?ecie gminy.
7. Raport o stanie realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
8. Raport o stanie realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
9. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej za 2018 r. i ocena zasobów pomocy spo?ecznej.
10. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zako?czenie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
Marian ?ubkowski
HARMONOGRAM LE?NICZY.
Napisał Administrator   
UWAGA SZCZEPIONKI.
Napisał Administrator   
INFORMCJA DLA PRZEDSI?BIORCÓW.
Napisał Administrator   
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 10 z 333
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407587
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407587 internautów
TRW