Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow OG?OSZENIA
OG?OSZENIA
Napisał jachim   

Og?oszenia, obwieszczenia oraz informacje Wójta Gminy publikowane s? w Biuletynie Informacji Publicznej -  w zak?adce Wójt Gminy - Obwieszczenia lub Og?oszenia i Obwieszczenia.
W tym miejscu zamieszczamy odno?niki do najistotniejszych materia?ów.


OG?OSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2019 r.
Zarz?dzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie og?oszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespo?u Szkó? w Woli Uhruskiej -


Zarz?dzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie og?oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury - https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//8_konkurs_ofert.pdf

Do pobrania - wzór oferty i ramowej umowy


Zarz?dzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wspó?pracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. - https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//76_konsultacje_program.pdf


Og?oszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2017 r. -https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Ogloszenie_22-02-2017.pdf


Zarz?dzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie og?oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury - https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=314&p1=szczegoly&p2=1137360


Zarz?dzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie og?oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury - 12.02.2016 r. - http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=305&p1=szczegoly&p2=1038277
Do pobrania - wzór oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania

 

Zarz?dzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wspó?pracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. - 05.11.2015 r.

 

Og?oszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2015 r. - dost?pne na stronie http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//rozstrzygniecie.pdf - 19.03.2015 r.

Zarz?dzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie og?oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury. - 13.02.2015 r.
Do pobrania - 
wzór oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania

 

Zarz?dzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Wola Uhruska w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wspó?pracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie okr?gów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka?dym okr?gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarz?dzonych na dzie? 16 listopada 2014 r. - 08.09.2014

Zarz?dzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie og?oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury - 12.02.2014 r. 

Og?oszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2013 r. - 15.03.2013 r.

Og?oszenie konkursu o otwartym naborze na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie dzia?aj?cych w celu osi?gni?cia zysku w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu „Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu mieszka?ców gminy Wola Uhruska - Zarz?dzenie Nr 6/2013 - 08.02.2013 r.

Zarz?dzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie og?oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury - 07.02.2012 r.

Zarz?dzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wspó?pracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i wolontariacie - 07.11.2012 r.

Og?oszenie naboru kandydatów na realizatorów zaj?? pozalekcyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkó? podstawowych” pt „Bawimy si? i uczymy z indywidualizacj?” - 22.08.2012 r.

Og?oszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2012 r. - 12.06.2012 r.

Og?oszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szko?y Podstawowej w Macoszynie Du?ym - 17.05.2012 r.

Og?oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 11.05.2012 r.

Og?oszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2012 r. - 14.02.2012 r.

Konsultacje projektu Programu wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi - 13.10.2011 r. 

Oferta Ludowego Klubu Sportowego "Vitrum" na realizacj? zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Wola Uhruska - z?o?ona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie - 29.09.2011 r. - uwagi do oferty mo?na sk?ada? w Urz?dzie Gminy Wola Uhruska od dnia 6 pa?dziernika 2011 w??cznie

Obwieszczenie Wójta Gminy  o numerach i granicach obwodów g?osowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe?nosprawnych oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej dla celów g?osowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz?dzonych na 9 pa?dziernika 2011 r.  - 08.09.2011 r.

Og?oszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2011 r. - 08.04.2011 r.

Og?oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury - 09.03.2011 r. - do pobrania - wzór oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania

Wykaz nieruchomo?ci cz??ci nieruchomo?ci b?d?cej w?asno?ci? Gminy Wola Uhruska przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowych najemcy w ramach kolejnej umowy po umowie najmu na czas oznaczony do 3 lat  - 08.03.2011 r.

Og?oszenie naboru na wolne stanowisko urz?dznicze - informatyk - 14.01.2011 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie okr?gów wyborczych - 04.10.2010 r.

Og?oszenie o mozliwo?ci sk?adania wniosków na dofinansowania zakupu podr?czników szkolnych uczniom rozpoczynaj?cym nauk? w roku szkolnym 2010/2011 - 20.08.2010 r.

Og?oszenie o mo?liwo?ci wynaj?cia pojemników na odpady sta?e - 16.06.2010 r.

Zaproszenie nr 2/2010 do sk?adania ofert na us?ugi integracji spo?ecznej - 25.05.2010 r.

Zaproszenie do sk?adania ofert na us?ugi integracji spo?ecznej - 17.03.2010 r.

Informacja o og?oszeniu naboru wniosków do Lokalnej Grupy Dzia?ania "Poleska Dolina Bugu" o przyznanie pomocy. - 04.02.2010 r.

Og?oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? zda? publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury. - 29.01.2010 r.

Og?oszenie Wójta w sprawie usuwania odpadów i nieczysto?ci ciek?ych z nieruchomo?ci. - 10.12.2009 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10408160
Imieniny
21 Stycznia 2021
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Epifani,
Jarosław, Jarosława,
Jerosława, Marcela
Do końca roku zostało 345 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10408160 internautów
TRW