Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Projekty RPO WL
Projekty RPO
Napisał jachim   

PREZENTUJEMY TU INFORMACJE O

PROJEKTACH REALIZOWANYCH

W GMINIE WOLA UHRUSKA

Z DOFINANSOWANIEM RPO WL


PROJEKTY REALIZOWANE SAMODZIELNIE
Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ciach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska, Byty? wraz z modernizacj? gminnej oczyszczalni ?cieków w Bytyniu” obejmuje swym zasi?giem aglomeracj? Wola Uhruska z miejscowo?ciami: Wola Uhruska, Nadbu?anka, Byty?, Uhrusk, Siedliszcze. Miejscowo?ci te w ca?o?ci s? zaopatrywane w wod? ze zbiorowych uj?? wody w Woli Uhruskiej i Siedliszczu.
Siedliszcze oraz znaczna cz??? Uhruska nie s? w??czone do sieci kan. sanit. Wschodnie cz??ci tych miejscowo?ci zlokalizowane s? w obszarze Natura 2000 i wymagaj? szczególnej dba?o?ci o stan ?rodowiska naturalnego.

Projekt obejmuje nast?puj?ce dzia?ania:
1) modernizacj? oczyszczalni ?cieków w Bytyniu poprzez przywrócenie do dzia?ania drugiego biobloku (uzyskanie przepustowo?ci do 200 m3/d), wyposa?enie obiektu w nowoczesne urz?dzenia technologiczne pozwalaj?ce oczyszcza? ?cieki w stopniu umo?liwiaj?cym odprowadzanie ich do powierzchniowych wód p?yn?cych lub gruntu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, uzyskanie wysokich efektów ekonomicznych procesu oczyszczania, automatyzacja i wizualizacja procesu sterowania, wyposa?enie oczyszczalni w lini? odwadniania i sanitacji nadmiernych osadów ?ciekowych
2) budow? grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych cz??ciach Woli Uhruskiej i Bytynia z budow? przykanalików dla przy??czenia ok. 80 gospodarstw domowych oraz budowa 1 przepompowni;
3) poprowadzenie kana?u t?ocznego z Woli Uhruskiej do Uhruska umo?liwiaj?c odprowadzenie ?cieków z Siedliszcza i Uhruska do oczyszczalni ?cieków w Bytyniu - budowa ruroci?gu t?ocznego PE o ?rednicy DN 90 mm o d?ugo?ci ok. 2360 mb;
4) budow? grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej  w Uhrusku z budow? przykanalików dla przy??czenia ok. 70 gospodarstw domowych oraz budowa 2 przepompowni ?cieków z kana?em t?ocznym;
5) budow? grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Siedliszczu z budow? przykanalików dla przy??czenia ok. 60 gospodarstw domowych oraz budowa 2 przepompowni ?cieków z kana?em t?ocznym;
6) promocja projektu.

Warto?? projektu wynosi 7 973 924,74 z? z czego 6 378 518,15 z? to koszty kwalifikowane.
Dnia 06.04.2011 r. zosta?a zawarta umowa o dofinansowaniu projektu kwot?  4 694 524,81 z? co stanowi 73,6% kosztów kwalifikowanych.

W miesi?cu maju i czerwcu 2011 r. planowane jest przeprowadzenie przetargu na realizacj? robot budowlanych oraz nadzór inwestorski. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie si? w lipcu 2011. Zako?czenie ca?o?ci projektu planowane jest na miesi?c grudzie? 2013 r.Projekt pod nazw? "Poprawa czysto?ci powietrza na terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii s?onecznej jako alternatywnych ?róde? ciep?a" obejmuje swoim zasi?giem 17 miejscowo?ci gminy Wola Uhruska. Niektóre miejscowo?ci, m.in.: Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska, Byty?, Majdan Stule?ski, Ma?oziemce, Stulno, Zbere?e, Kosy?, przylega b?d? jest zlokalizowana bezpo?rednio w obszarach chronionych sieci Natura 2000, przez co wymagaj? one szczególnej dba?o?ci o stan ?rodowiska naturalnego.
W ramach projektu planowane jest wykonanie  605 indywidualnych instalacji wykorzystuj?cych odnawialne ?ród?a energii o ??cznej mocy zainstalowanej 4,4 MW, w tym:
- 465 instalacje kolektorów s?onecznych do podgrzewania ciep?ej wody u?ytkowej o zainstalowanej mocy 1,7 MW,
- 140 instalacje kot?ów centralnego ogrzewania wykorzystuj?ce biomas? o zainstalowanej mocy 2,7 MW.
Warto?? ca?kowita  projektu wynosi 7 722 382,28 z? z czego 7 073 714,88 z? stanowi? koszty kwalifikowane.

Dnia 06.04.2011 r. zosta?a zawarta umowa o dofinansowanie projektu na kwot? dotacji 3 542 979,43 zl co stanowi 50,09% kosztów kwalifikowanych.

W maju i czerwcu 2011 r. planowane jest przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W lipcu 2011 r. wy?oniony wykonawca robót powinien rozpocz?? prace projektowe i realizacj? poszczególnych instalacji. Rzeczowe zako?czenie projektu planowane jest na grudzie? 2013 r.
 
Przejd? do formularza zg?aszania usterek i awarii instalacji kolektorowych i pieców na biomas?.
FORMULARZ ZG?ASZANIA


Przedmiotem projektu jest budowa uk?adu 6 ulic w miejscowo?ci Wola Uhruska
ul. Spacerowa d?ugo?? 1,112 km szeroko?? 6,0 m
ul. Le?na d?ugo?? 0,667 km szeroko?? 5,5 m
ul. ?ródlana i Le?na d?ugo?? 0,374 km szeroko?? 5,5 m
ul. Krzywa d?ugo?? 0,304 km szeroko?? 5,5-5,0 m
ul. Odrodzenia d?ugo?? 0,210 km szeroko?? 5,0 m
ul. Spokojna d?ugo?? 0,951 km szeroko?? 6,0 m

??czna warto?? projektu wynosi 4 589 259,94 z?, z czego koszty kwalifikowane stanowi? kwot?: 4 335 185,60 z?. Na realizacj? projektu Gmina Wola Uhruska uzyska?a dofinansowanie w wysoko?ci 2 086 321,90 z? co stanowi ok. 48,13% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek na realizacj? przedsi?wzi?cia z?o?ony zosta? w kwietniu 2009 r., a decyzja o dofinansowaniu projektu zapad?a w pa?dzierniku 2009 r. Umowa o dofinansowaniu projektu zawarta zosta?a dnia 8 marca 2010 r..

Jeszcze przed zawarciem umowy rozpocz?te zosta?y prace zwi?zane z realizacj? projektu. W roku 2008 wykonano pierwszy etap budowy ul. Spokojnej na odcinku z istniej?c? zabudow?. W roku 2009 wybudowano ulice Krzyw? oraz Odrodzenia. W roku 2010 planowana jest realizacj? robót na ul. Le?nej, ?ródlanej oraz doko?czenie ul. Spokojnej do skrzy?owania z ul. Spacerow?. W maju 2010 r. rozpocz?to prace przy budowie ul. Le?nej. W roku 2011 wybudowana zostanie ul. Spacerowa.

Ogólny przebieg ulic oraz planowane lata realizacji przedstawia poni?szy rysunek:

Projekt obejmuje termomodernizacj? i remont istniej?cego budynku SP ZOZ Wola Uhruska wraz z niezb?dnymi robotami budowlanymi, urz?dzeniami i infrastruktur? techniczn? oraz zakup wyposa?enia (sprz?tu medycznego). Prace skupiaj? si? na wykonaniu :

- przebudowy dachu budynku,
- termomodernizacji ?cian zewn?trznych budynku,
- wykonaniu podjazdu dla osób niepe?nosprawnych,
- wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej,
- wymiany wewn?trznej instalacji elektrycznej,
- przebudowy, remontu istniej?cych podjazdów i doj?? do budynku wraz z wymiana nawierzchni.

W ramach projektu planowany jest tak?e zakup wyposa?enia:
- aparat ultrasonograficzny,
- aparat elektrokardiograficzny,
- unit stomatologiczny.

Ca?kowita warto?? projektu wynosi 704 187,38 z?, z czego koszty kwalifikowane wynosz?: 567 971,27 z?. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Gmina Wola Uhruska uzyska?a dofinansowanie w wysoko?ci 472 880,34 z? co stanowi ok. 83,26% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu zosta? z?o?ony w kwietniu 2009 r., ocena wniosków zako?czona zosta?a w pa?dzierniku 2009 r. a umowa o dofinansowaniu projektu zosta?a zawarta dnia 17.03.2010 r.

Dnia 05.05.2010 r. odby? si? przetarg na wykonanie robót budowlanych obj?tych projektem. W wyniku przetargu wybrano ofert? firmy PPHU ?UBEX z Che?ma i dnia 26 maja 2010 r. zawarto umow? w sprawie zamówienia publicznego.


Projekt "Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej" polega na wybudowaniu sali sportowo–widowiskowej o powierzchni 1030,34 m2 po??czonej ze sta?? widowni? na ok. 170 miejsc oraz rozsuwanymi trybunami na ok. 130 miejsc. W ramach budynku wyodr?bnione jest tak?e zaplecze socjalno – techniczne, w którym zlokalizowane s? szatnie i ?azienki dla sportowców, sala gimnastyczna dla osób niepe?nosprawnych, toalety ogólnodost?pne (w tym toaleta dla osób niepe?nosprawnych), pokój nauczyciela (trenera) i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, oraz pomieszczenie gospodarcze. Zaprojektowano równie? dodatkowe zaplecze obejmuj?ce pomieszczenia na si?owni?, odnow? biologiczn? – sauna, masa?, itp., pomieszczenia administracyjne i pomocnicze) o ??cznej powierzchni ok. 250 m. Budynek b?dzie posiada? niezb?dne przy??cza mediów do sieci zewn?trznych (woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefoniczna), po??czenie z infrastruktur? drogow?, parkingi oraz o?wietlenie terenu. W ramach projektu hala zostanie kompleksowo wyposa?ona w niezb?dny sprz?t i urz?dzenia do uprawiania sportu oraz w instalacj? Gruntowego Wymiennika Ciep?a (GWC).

??czne koszty kwalifikowane to kwota 5 819 832,85 z?, z których przyznane dofinansowanie z RPO WL wynosi 4 655 866,26 z?. Planowane zako?czenie budowy hali to sierpie? 2014 r.

 


 

Dnia 28.11.2013 r. Gmina Wola Uhruska podpisa?a umow? na realizacj? projektu pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w gminie Wola Uhruska". Projekt realizowany b?dzie przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

Celem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 0,5 MW, która rocznie b?dzie produkowa?a ok. 500 MWh energii elektrycznej. Elektrownia powstanie na gruntach Przedsi?biorstwa Us?ugowo-Wytwórczego Sp. z o.o., które b?dzie tak?e jej operatorem. Planowany termin uruchomienia elektrowni to wrzesie? 2014 r.

 PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE 
Tytu? projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwacj? ko?cio?a w Kosyniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Dzia?ania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Nazwa beneficjenta: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ?WI?TEGO STANIS?AWA KOSTKI.

Jest to projekt partnerski realizowany w partnerstwie z Gmin? Wola Uhruska i Powiatem W?odawskim

Celem g?ównym wnioskowanego Projektu jest zachowanie i promocja materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwacje zabytkowego ko?cio?a w Kosyniu. Kluczowym rezultatem Projektu jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w obj?tych wsparciem miejscach nale??cych do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowi?cych atrakcje turystyczne o 408 odwiedzaj?cych. Grup? docelow? projektu s? parafianie miejscowo?ci Kosy? oraz tury?ci przebywaj?cy w gminie Wola Uhruska i w powiecie w?odawskim. Zaplanowano realizacj? nast?puj?cych zada?:

1. Opracowanie studium wykonalno?ci
2. Prace konserwatorskie o?tarza
3. Remont i konserwacja ko?cio?a
4. Budowa parkingu
5. Monta? o?wietlenia
6. Zarz?dzanie projektem
7. Zatrudnienie Inspektora nadzoru
8. Promocja projektu (tablice informacyjno-promocyjne)
9. Stworzenie platformy internetowej.

W ramach prac zwi?zanych z ogrodzeniem przewidziano budow? s?upków z ceg?y ceramicznej po??czonych stalowymi prz?s?ami. W ramach projektu przewidziano monta? panela fotowoltaicznego na dachu plebanii o mocy 1 kW. Powierzchnia do zagospodarowania w ramach projektu to 1152m2; przewidziano 17 miejsc parkingowych, powierzchnia parkingu to 235m2

Celem g?ównym wnioskowanego Projektu jest " Zachowanie i promocja materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwacje zabytkowego ko?cio?a w Kosyniu".

Wi?cej informacji na temat projektu na stronie internetowej Parafii p.w. ?w. Stanis?awa Kostki w Kosyniu.


Projekt "Wirtualne Powiaty. Budowa Spo?ecze?stwa Informacyjnego na Lubelszczy?nie. Etap III", którego za?o?eniem jest budowa na terenie trzech powiatów: ??czy?skiego, w?odawskiego i ?widnickiego oraz wchodz?cych w ich sk?ad gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hot spotów (230 lokalizacji) i telecentrów (120 lokalizacji). Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dost?pu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do du?ych o?rodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorz?dowych, podmiotów gospodarczych i mieszka?ców powiatów.

Projekt realizowany przez nast?puj?ce jednostki samorz?du terytorialnego:
- Starostwo Powiatowe w ??cznej
- Urz?d Gminy Cyców
- Urz?d Gminy Milejów
- Urz?d Gminy Ludwin
- Urz?d Miejski w ??cznej
- Urz?d Gminy Puchaczów
- Urz?d Gminy Spiczyn
- Starostwo Powiatowe w ?widniku
- Urz?d Gminy Me?giew
- Urz?d Gminy Piaski
- Urz?d Gminy Rybczewice
- Urz?d Miasta ?widnik
- Urz?d Gminy Trawniki
- Starostwo Powiatowe we W?odawie
- Urz?d Gminy Hanna
- Urz?d Gminy Wyryki
- Urz?d Gminy Stary Brus
- Urz?d Gminy Urszulin
- Urz?d Gminy Ha?sk
- Urz?d Gminy Wola Uhruska
- Urz?d Gminy W?odawa

Inwestycja ta pozwoli na:
- wyrównanie dysproporcji w dost?pie do informacji wszystkich mieszka?ców,
- podniesienie poziomu atrakcyjno?ci innowacyjnej powiatów,
- stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwi?za? informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
- wzrost dost?pu do innowacyjnych tre?ci i us?ug ?wiadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
- wzrost liczby us?ug publicznych ?wiadczonych za po?rednictwem Internetu.

W zwi?zku z realizacj? projektu, przewiduje si? tak?e wzrost atrakcyjno?ci inwestycyjnej powiatu: ??czy?skiego, w?odawskiego i ?widnickiego. Krajowe i mi?dzynarodowe podmioty gospodarcze uzyskaj? ?atwiejszy dost?p do portali informacyjnych zawieraj?cych dane dotycz?ce dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, atrakcji turystycznych, gospodarki oraz rozwoju ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw na terenie powiatów bior?cych udzia? w projekcie.

Okres realizacji: 01.03.2010 - 30.04.2012

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
O? Priorytetowa IV: Spo?ecze?stwo informacyjne
Dzia?anie 4.1. Spo?ecze?stwo informacyjne
Projekt "E-Powiat W?odawski" w swoim zakresie obejmuje dwa g?ówne elementy: wdro?enie we wszystkich gminach wiejskich Powiatu oraz w Starostwie Powiatowym ?rodowiska teleinformatycznego dla ?wiadczenia us?ug publicznych drog? elektroniczn?, stworzenie sieci PIAP umo?liwiaj?cej mieszka?com Powiatu W?odawskiego dost?p do elektronicznych us?ug publicznych.

Projekt zak?ada wyposa?enie i przygotowanie do dzia?ania Portalu e-Urz?d (PeU). Zostan? w jego ramach uruchomione urz?dzenia teleinformatyczne, z których - w sposób zdalny poprzez sie? teleinformatyczn? - korzysta? b?d? Partnerzy Projektu. Na serwerach PeU zostanie zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie stworzone w ramach Projektu - Portal e-Us?ug Publicznych. Dla Partnerów Projektu zostan? zakupione urz?dzenia teleinformatyczne, takie jak komputery, skanery oraz urz?dzenia sieci teleinformatycznej, a tak?e oprogramowanie wspomagaj?ce (pakiet biurowy, oprogramowanie do obs?ugi formatów graficznych). Projekt wynika z rzeczywistych potrzeb powiatu i wszystkich beneficjentów po?rednich Inwestycji. Mie?ci si? on te? w za?o?eniach wielu dokumentów strategicznych i planistycznych, koresponduje z programem rozwoju regionalnego oraz programem rozwoju województwa lubelskiego.

e-Powiat W?odawski to:
- Poprawa komunikacji pomi?dzy mieszka?cami powiatu a urz?dem poprzez zwi?kszenie us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn?.
- Zwi?kszenie dost?pno?ci urz?dów osobom niepe?nosprawnym.
- Poprawa komunikacji wewn?trznej w urz?dach i komunikacji pomi?dzy poszczególnymi urz?dami powiatu.
  Zwi?kszenie efektywno?ci pracy administracji lokalnej.

Ca?kowita warto?? projektu wynosi 5.097.539,66 PLN,  w tym dofinansowanie ze ?rodków europejskich EFRR 4.308.176,26 PLN

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 O? Priorytetowa VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓ?PRACA MI?DZYREGIONALNA Dzia?anie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Gmina Wola Uhurska realzicuje projekt pn. "DOLINA BUGU – BEZGRANICZNE MO?LIWO?CI" obj?ty umow? o dofinansowanie nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-012/10-00-0583 z dnia 2012-03-12.

Przedmiotem Projektu jest infrastruktura turystyczna Gmin: Hanna, Ha?sk, Urszulin, W?odawa, Wola Uhruska i Wyryki oraz samego Powiatu W?odawskiego.

Projekt zagospodarowania turystycznego obejmuje wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, rozbudow? zalewu, remont wie?y ko?cielnej, budow? ?cie?ki- k?adki oraz wzbogacenie go o ma?? architektur?, tak? jak przystanki rowerowe w postaci altan i wiat, wie?e widokowe, ambony widokowe, platformy widokowe, pomosty do wodowania kajaków, ?awki, kosze na ?mieci, tablice informacyjne. Projekt zak?ada tak?e zakup ?odzi: ratowniczej i pasa?erskiej.

Warto?? ca?kowita projektu wynosi 4 032 256,58 z? z czego dotacja z Europejskiego Fudnuszu Rozowoju Regionalnego wynosi 2 696 773,20 z?.

Planowany termin zako?czenia projektu: 30.09.2014 r.
Gmina Wola Uhruska wspólnie z wi?kszo?ci? jednostek samorz?du terytorialnego województwa lubelskiego bierze udzia? jako partner w projekcie pn. "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji".

G?ówne cele projektu to:
- zapewnienie mieszka?com Lubelszczyzny mo?liwo?ci korzystania z szerokiego zakresu us?ug publicznych dost?pnych drog? elektroniczn? z wykorzystaniem profilu zaufanego dzi?ki budowie regionalnego ?rodowiska e-Administracji,
- wprowadzenie zdefiniowanych procedur obs?ugi i standardów informatycznych,
- modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urz?dów administracji lokalnej,
- wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budow? regionalnej platformy e-us?ug i rozwój lokalnych infrastruktur spo?ecze?stwa informacyjnego,
- poprawa jako?ci obs?ugi administracyjnej mieszka?ców i podmiotów prawnych.

G?ówne dzia?ania projektu:

1. Modernizacji i rozbudowa istniej?cej infrastruktury sieciowej – polegaj?ca na wymianie przestarza?ych technologicznie komputerów, a tak?e je?li wymaga? b?dzie tego sytuacja na rozbudowie sieci LAN w urz?dach nie posiadaj?cych potzrebnej infrastruktury sieciowej.

2. Zakup i instalacja oraz konfiguracja serwerów, sprz?tu komputerowego oraz urz?dze? peryferyjnych centrum przetwarzania danych.

3. Zakup i instalacja oprogramowania – konieczne jest zaprojektowanie i stworzenie serwisu internetowego s?u??cego do obs?ugi platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny”, zawieraj?cego rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urz?dów i podleg?ych jednostek lub dostosowanie obecnych systemów, platforma e-us?ug odpowiedzialna za komunikacj? z klientem, system p?atno?ci, formularze elektroniczne w tym repozytorium formularzy, edytor formularzy, system bezpiecze?stwa w tym zabezpieczenie antywirusowe oraz zabezpieczenie komunikacji, elektroniczny obieg dokumentów, modu? wymiany danych wraz z lokalnym komponentem brokera integracyjnego, lokalny komponent systemu p?atno?ci, system weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Wdro?enie systemu umo?liwiaj?cego gromadzenie, porz?dkowanie, przetwarzanie, wyszukiwanie, przenoszenie danych.

5. Szkolenia dla uczestników projektu z zakresu funkcjonowania platformy regionalnej z wykorzystaniem e-learningu.

6. Monitorowanie projektu, poprzez raporty doradcy technologicznego projektu, raporty wykonawcy, ankiety w?ród Partnerów, statystyki z systemu.

7. Promocja - dzia?ania informacyjno-szkoleniowe w?ród mieszka?ców województwa.


PONADTO W GMINIE WOLA UHRUSKA
REALIZOWANE S? PROJEKTY WSPÓ?FINANSOWANE Z INNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

G?ównym celem projektu "Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" jest zapewnienie bezp?atnego dost?pu do Internetu oraz niezb?dnych urz?dze? i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagro?onych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w spo?ecze?stwie informacyjnym, ze wzgl?du na trudn? sytuacj? materialn? lub niepe?nosprawno??. Dodatkowo w sprz?t komputerowy i Internet zostan? wyposa?one instytucje podleg?e JST (306 zestawów komputerowych i 81 pod??cze? do Internetu). Cel g?ówny b?dzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wy?ej wymienionego sprz?tu do gospodarstw domowych na terenie województwa lubelskiego (w gminach/powiatach uczestnicz?cych w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezb?dnych szkole? z zakresu obs?ugi komputera.

Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umo?liwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – b?d? mogli w pe?ni uczestniczy? w spo?ecze?stwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu b?d? mia?y wymiar d?ugofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw ?yciowych, rozwój indywidualny i gospodarczy), jak równie? mog? wp?yn?? na zmiany w strukturze dochodów, na kszta?towanie aktywnych postaw spo?eczno-ekonomicznych oraz w przysz?o?ci na zwi?kszenie uczestnictwa mieszka?ców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych.

Udzia? w Projekcie jest bezp?atny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane s? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i bud?etów Partnerów (15%).

O udzia? w projekcie mog? ubiega? si? osoby :

- z gospodarstwa domowego spe?niaj?cego kryterium dochodowe upowa?niaj?ce do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy spo?ecznej
- z gospodarstwa domowego spe?niaj?cego kryterium dochodowe upowa?niaj?ce do otrzymania wsparcia w ramach systemu ?wiadcze? rodzinnych
- dzieci i m?odzie? ucz?ca si? z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i spo?ecznej uprawniaj?cej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we wspó?pracy ze szko?? lub o?rodkami pomocy spo?ecznej
- osoby niepe?nosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe?nosprawno?ci lub z orzeczeniem równowa?nym.

Obszar projektu:

Gminy: Adamów, Annopol, Borki, Cyców, Czemierniki, D?bowa K?oda, Dubienka, Goraj, Ha?sk, Hrubieszów, Jeziorzany, Kode?, Konopnica, Konstantynów, Krasnobród, Krzywda, Kurów, Le?na Podlaska, ?abunie,  ?omazy, Mi?czyn, Mi?dzyrzec Podlaski, Milanów,  Mircze, Niedrzwica Du?a, Piszczac, Podedwórze, Radzy? Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Siedliszcze, Sosnowica,  Spiczyn, Stanin, Stary Brus, Telatyn, Trzydnik Du?y, Tuczna, Wierzbica, Wola Uhruska, Wólka, ?yrzyn; Miasta: Lublin, Mi?dzyrzec Podlaski, Pu?awy, Rejowiec Fabryczny, W?odawa, Powiaty: Pu?awski, ?widnicki.
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407293
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407293 internautów
TRW