Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Projekty PROW
Projekty PROW
Napisał Administrator   
 

Operacja pn. „Budowa drogi nr 104416L w Woli Uhruskiej” jest wspó?finansowana ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzia?anie 7. Podstawowe us?ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddzia?anie „Wsparcie inwestycji zwi?zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow? wszystkich rodzajów ma?ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi? odnawialn? i w oszcz?dzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Celem operacji jest zwi?kszenie spójno?ci komunikacyjnej, poprawa atrakcyjno?ci gospodarczej i warunków ?ycia mieszka?ców poprzez zwi?kszenie dost?pno?ci budynku u?yteczno?ci publicznej i infrastruktury drogowej w ramach budowy 0,881 km drogi gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej. Budowa drogi stanowi uzupe?nienie istniej?cej sieci dróg publicznych, ??czy si? bezpo?rednio w dwóch miejscach z droga wojewódzk? Nr 816 Terspol-Zosin. Stanowi dojazd do Ko?cio?a Parafii Rzymskokatolickiej oraz terenów nadbu?a?skich wchodz?cych w sk?ad sieci obszarów Natura 2000 i u?ytków rolnych. Realizacja inwestycji poprawi dost?pno?? komunikacyjn? do obiektu u?yteczno?ci publicznej, warunki prowadzenia dzia?alno?ci rolniczej i gospodarczej, zredukuje czas do wojewódzkiego uk?adu drogowego.

Ca?kowity koszt zadania obj?ty wnioskiem o przyznanie pomocy i pozosta?ych robót: 1 431 501,88 z?.

Wysoko?? przyznanej pomocy: 877 413,00 z?.

Operacja pn. „Budowa drogi nr 104395L w Woli Uhruskiej” jest wspó?finansowana ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzia?anie 7. Podstawowe us?ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddzia?anie „Wsparcie inwestycji zwi?zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow? wszystkich rodzajów ma?ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi? odnawialn? i w oszcz?dzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Celem operacji jest zwi?kszenie spójno?ci komunikacyjnej, poprawa atrakcyjno?ci gospodarczej i warunków ?ycia mieszka?ców poprzez popraw? parametrów geometryczno-konstrukcyjnych i bezpiecze?stwa drogi oraz zwi?kszenie dost?pno?ci do obiektu u?yteczno?ci publicznej – ?wietlicy Wiejskiej wraz z boiskiem w ramach przebudowy 3,784 km drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta. Przebudowywana droga stanowi uzupe?nienie istniej?cej sieci dróg publicznych, ??czy si? bezpo?rednio z drog? wojewódzk? Nr 816 Terespol-Zosin, droga powiatow? 1823L i stanowi alternatywny, krótszy dojazd do miasta Che?ma oraz g?ówny dzieci do Szko?y Podstawowej i Gimnazjum w Woli Uhruskiej. Realizacja inwestycji poprawi dost?pno?? komunikacyjn? do obiektu u?yteczno?ci publicznej oraz poprawione zostan? warunki prowadzenia dzia?alno?ci rolniczej i gospodarczej.

Ca?kowity koszt zadania obj?ty wnioskiem o przyznanie pomocy: 1 717 946,30 z?

Wysoko?? przyznanej pomocy: 1 093 128,00 z?

Operacja pn. „Budowa trzech ogólnodost?pnych placów rekreacyjnych (plac zabaw, plac zabaw z si?owni? zewn?trzn? i boiskiem oraz plac zabaw z si?owni? wewn?trzn?) w miejscowo?ciach Piaski, Zbere?e i Siedliszcze w ramach” jest wspó?finansowana ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzia?anie 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego, poddzia?anie 19.2 „Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??”.

Operacja mia?a na celu:
- polepszenie jako?ci zycia mieszka?ców oraz podniesienie jako?ci i atrakcyjno?ci terenów miejscowo?ci Zbere?e, Piaski i Siedliszcze,
- stworzenie warunków technicznych dla realizacji aspiracji m?odych mieszka?ców oraz kobiet zamieszka?ych w ww. miejscowo?ciach w zakresie propagowania zdrowego trybu ?ycia i wzmocnienia wi?zi rodzinnych, spo?ecznych.
- aktywizacja ww. grup mieszka?ców do aktywnego sp?dzania czasu wolnego.

W ramach realizacji zadania wykonano:
    Plac zabaw w miejscowo?ci Piaski sk?adaj?cy si? z elementów: zestaw ma?a forteca ze zje?d?alni? i kratownic? linow? oraz drabink? szczeblowo-spinaczkow?, hu?tawka wa?ka, hu?tawka pojedyncza drewniana, bujak, tablica informacyjna, ?aweczka, kosz na ?miecie, o?wietlenie led.
    Plac zabaw w miejscowo?ci Siedliszcze wraz z si?owni? wewn?trzn?, elementy placu zabaw stanowi?: bujak, hu?tawka pojedyncza, hu?tawka wa?ka, zestaw ma?a forteca ze zje?d?alni? i kratownic? linow? oraz drabink? szczeblowo-spinaczkow?, tablica informacyjna, ?aweczka, o?wietlenia led, wyposa?enie si?owni wewn?trznej: rower magnetyczny, stepper, wio?larz treningowy, ?awka wielofunkcyjna wolnostoj?ca, orbitrek.
    Plac zabaw z boiskiem wielofunkcyjnym oraz si?owni? zewn?trzn? w miejscowo?ci Zbere?e: elementy placu zabaw oraz si?owni zewn?trznej: hu?tawka wa?ka, karuzela 4 ramienna, hu?tawka pojedyncza, zestaw ma?a forteca ze zje?d?alni? i kratownic? linow? oraz drabink? szczeblowo-spinaczkow?, bujak, orbitrek, biegacz, drabinka i podci?g na s?upie, je?dziec, tablica informacyjna, ?aweczka, kosz na ?mieci, o?wietlenie led.

Ca?kowity koszt zadania obj?ty wnioskiem o przyznanie pomocy: 144 257,12 z?.

Wysoko?? przyznanej pomocy: 86 275,00 z?.

Operacja pn. „Budowa ogólnodost?pnej zadaszonej sceny w Woli Uhruskiej” jest wspó?finansowana ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzia?anie 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego, poddzia?anie 19.2 „Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??”.

G?ównym celem operacji jest podniesienie atrakcyjno?ci obszaru gminy Wola Uhruska a w szczególno?ci poprawa warunków ?ycia mieszka?ców poprzez zwi?kszenie oferty rekracyjno-kulturalnej, aktywizacj? osób w wieku 50+ do samoorganizacji w tworzeniu oferty rekreacyjno-kultrualnej dla mieszka?ców.

W rakach operacji wybudowano zadaszon? scen? o powierzchni zabudowy 81,45 m2 oraz zakupiono 45 szt. ?awek sk?adanych oraz 64 krzese?ek sk?adanych.

Ca?kowity koszt zadania obj?ty wnioskiem o przyznanie pomocy i pozosta?ych robót: 92 491,66 z?.

Wysoko?? przyznanej pomocy: 49 772,00 z?.

  

Projekt „Budowa ?wietlicy wiejskiej w miejscowo?ci Zbere?e wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposa?enia” zosta? zrealizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzia?anie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu by?o stworzenie warunków lokalowych i technicznych dla realizowania aspiracji mieszka?ców w zakresie kultywowania lokalnych tradycji, propagowania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego Polesia, a tak?e umo?liwienie dost?pu mieszka?com do internetu. W ramach zadania wyburzona zosta?a stara ?wietlica, a w jej miejsce wybudowano nowy budynek wraz ze wszystkimi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania. ?wietlic? wyposa?ono w podstawowe meble – stoliki i krzese?ka, urz?dzono ?azienki i WC, umeblowano kuchni?/katering wraz z wyposa?eniem oraz zakupiono sprz?t komputerowy.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 00084-6922-UM0300169/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r.

Ca?kowity koszt zadania wyniós? 620 787,94 z? z czego 508 208,96 z? to koszty kwalifikowane.

Wysoko?? udzielonej pomocy – 368 206,00 z? (59,31 %).

Wk?ad w?asny – 252 581,94 z? (40,69 %).
Projekt ”Zakup samochodu ?mieciarki z przyczepk? oraz pojemników do zbierania odpadów” zosta? zrealizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzia?anie 321 „Podstawowe us?ugi dla gospodarki i ludno?ci wiejskiej”.

W ramach projektu zakupiono:
- Samochód ?mieciark? o dopuszczalnej masie ca?kowitej 6 500 kg. na tylnych ko?ach bli?niakach.
- Przyczepk? samochodow? kryt? plandek? z podwójn? osi? hamowan? o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 2 500 kg.
- 900 szt. metalowych pojemników na odpady o pojemno?ci 110 l z kó?kami transportowymi.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 00010-6921-UM0300124/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Ca?kowity koszt zadania wyniós? 344 040,00 z? z czego 282 000,00 z? to koszty kwalifikowane.

Wysoko?? udzielonej pomocy – 200 000,00 z? (58,13%).

Wk?ad w?asny – 144 040,00 z? (41,87%).


Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ?cieków na terenie gminy Wola Uhruska oraz wodoci?gu wraz z przy??czami w miejscowo?ciach Macoszyn Du?y i Kosy?” realizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzia?anie 321 „Podstawowe us?ugi dla gospodarki i ludno?ci wiejskiej”.

Celem operacji jest poprawa warunków i standardu ?ycia mieszka?ców poprzez budow? sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w miejscowo?ciach Macoszyn Du?y i Kosy? – I etap operacji oraz przydomowych oczyszczalni ?cieków na terenie gminy Wola Uhruska – II etap operacji.

W ramach projektu wykonano:
- 12 599,70 mb sieci wodoci?gowej g?ównej i rozdzielczej,
- 1 646,00 mb przy??czy wodoci?gowych – 70 szt.,
- 66 szt. przydomowych oczyszczalni ?cieków,

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 00075-6921-UM0300123/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Ca?kowity koszt zadania wyniós? 2 126 548,87 z?.

Wysoko?? udzielonej pomocy – 1 228 207,00 z? (57,76%).

Wk?ad w?asny 898 341, 87 z? (42,24%).


Projekt „Budowa oraz remont ?wietlic wiejskich we wsi Siedliszcze i Stulno wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposa?enia” jest realizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzia?anie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest stworzenie warunków lokalowych i technicznych dla realizacji potrzeb kulturalnych i spo?ecznych mieszka?ców poprzez budow? nowej ?wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedliszcze oraz remont wraz z zagospodarowaniem terenu ?wietlicy we wsi Stulno.

W ramach zadania wyremontowano star? ?wietlic? we wsi Stulno, wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, sanitariaty wewn?trz budynku, zbiornik bezodp?ywowy, ogrodzenie terenu oraz zakupiono sprz?t nag?a?niaj?cy i podstawowe wyposa?enie – stoliki i krzese?ka. We wsi Siedliszcze z kolei jest wykonywany nowy budynek ?wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania, zjazdem, miejscami parkingowymi, boiskiem trawiastym, ogrodzeniem terenu, altan?. Do ?wietlicy zaplanowano podstawowe wyposa?enie – stoliki i krzes?a, umeblowanie kuchni wraz z zastaw?, kuchenka gazow?, lodówk? i mikrofalówk? oraz wyposa?enie pracowni komputerowej w drukark? sieciow?, zestawy komputerowe z zainstalowanym otwartym systemem linux i pakietem biurowym.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 00306-6922-UM0300465/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.

Ca?kowity koszt zadania wynosi 907 628,79 z? z czego 722 149,99 z? to koszty kwalifikowane.

Wysoko?? udzielanej pomocy – 500 000,00 z? (55,09 %).

Wk?ad w?asny – 407 628,79 z? (44,91 %).Projekt „Budowa stacji wodoci?gowej w Woli Uhruskiej” realizowany jest przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzia?anie 321 „Podstawowe us?ugi dla gospodarki i ludno?ci wiejskiej”.

Celem operacji jest poprawa jako?ci i standardu ?ycia mieszka?ców miejscowo?ci Wola Uhruska oraz Byty? poprzez budow? stacji wodoci?gowej w Woli Uhruskiej.

W zakres robót obj?tych projektem wchodzi budowa m.in.:
- budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami i urz?dzeniami technologicznymi,
- szachtów studziennych z wymian? pomp,
- zbiorników wyrównawczych 2x100m3,
- odstojnika pop?uczyn,
- komory zasuw,
- zbiornika na ?cieki z chlorowni,
- placów i chodników,
- ogrodzenia,
- dodatkowego uzbrojenia technologicznego.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 00283-6921-UM0300308/11 z dnia 26 pa?dziernika 2011 r.

Ca?kowity koszt zadania wynosi 1 690 600,45 z? z czego 1 365 264,51 z? to koszty kwalifikowane.

Wysoko?? udzielanej pomocy – 1 023 947,00 z? (60,57 %).

Wk?ad w?asny – 666 653,45 z? (39,43 %).


 

Projekt „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ?wietlicy wiejskiej w Uhrusku” realizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi 4 „LEADER” dzia?anie 4.1 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadaj?cych warunkom przyznania pomocy w ramach dzia?ania „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest podniesienie standardu spotka? mieszka?ców oraz organizowanych imprez kulturalnych poprzez wymian? stolarki okiennej i drzwiowej w ?wietlicy wiejskiej w Uhrusku.

Ca?kowite koszty realizacji operacji wynios?y 44 275,78 z? z czego 35 752,67 z? to koszty kwalifikowane.

Wysoko?? wnioskowanej pomocy – 28 602,00 z? (64,60 %).

Wk?ad w?asny – 15 673,78 z? (35,40 %).


 

Projekt Mi?dzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92" wspó?finansowany z dzia?ania 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ma?ych projektów osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez wykonanie prac  na plenerze plastycznym oraz organizacja festynu kulturalno-rekreacyjnego.

Projekt polega na organizacji Mi?dzynarodowego Pleneru Plastycznego "Kresy 92", którego tematem przewodnim bedzie has?o "Poleska Dolina Bugu" w rzebie i malarstwie. Zwie?czeniem Pleneru b?dzie festyn kulturalno-rekreacyjny w miejscu planowanego przej?cia granicznego Zbere?e-Adamczuki

Ca?kowite koszty projektu - 36 465,34 z?.

Wysoko?? wnioskowanej pomocy – 24 471,16 z? (67,10%).

Wk?ad w?asny – 11 994,18 z? (32,90%).


 

Projekt "Wirtalne spacery po Dolinie Bugu" wspó?finansowany z dzia?ania 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ma?ych projektów osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ma na celu promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego doliny Bugu poprzez fotograficzne i filmowe udokumentowanie i udost?pnienie szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt zak?ada wykonanie multimedialnej prezentacji Wirtualny spacer po gminie Wola Uhruska oraz nakr?cenie filmowej wizytówki gminy. Zarówno spacer jaki i film zostan? udost?pnione na stronie internetowej oraz wys?anie do 100 punktów informacji turystycznej na terenie ca?ego kraju.

Film promocyjny Gminy Wola Uhruska jest udost?pniony na stronie: http://www.youtube.com/watch?v=ropMtDaTy4A&feature=youtu.be

Ca?kowity koszt projektu to 13 961,56 z?.

Wysoko?? pomocy PROW - 9 113,60 z?.


Projekt "Budowa o?wietlenia parkowego w Woli Uhruskiej" wspó?finansowany z dzia?ania 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ma?ych projektów osi 4 „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ma na celu popraw? jako?ci ?ycia, zapewnienie bezpiecze?stwa mieszka?ców oraz uatrakcyjnienie walorów turystycznych.

W ramach projektu zosta?o wykonanych 9 latarni o?wietleniowych (w tym jedna podwójna) wzd?u? ulicy Parkowej zasilanych lini? kablow? z istniej?cej linii napowietrznej niskiego napi?cia. Zakres prac zak?ada? roboty budowlane oraz roboty elektryczne.

Ca?kowity koszt projektu to - 23 501,16 z?.

Wysoko?? pomocy PROW - 18 800,93 z?.


Projekt "Budowa ogólnodost?pnych placów zabaw w gminie Wola Uhruska",
cz??? I: Budowa ogólnodost?pnego placu zabaw w Woli Uhruskiej w ramach projektu pt. „Utworzenie palcu zabaw na terenach rekreacyjnych w Woli Uhruskiej”,
cze?? II: Budowa ogólnodost?pnego placu zabaw Macoszynie Du?ym w ramach projektu: „Utworzenie placu zabaw w Macoszynie Du?ym”
wspó?finansowany z dzia?ania 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ma?ych projektów osi 4 „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mia? na celu popraw? poziomu ?ycia, zapewnienie i uatrakcyjnienie bezpiecznego miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dzieci, wzajemnej rywalizacji sportowej oraz spotkaniach kulturalnych i rozrywkowych. 

W ramach projektu zosta?y wykonane dwa place zabaw w Woli Uhruskiej i Macoszynie Du?ym sk?adaj?ce si? z:
- hu?tawki podwójnej,
- zestawu zabawowego,
- dwóch spr??ynowców,
- karuzeli trójramiennej,
- hu?tawki wagowej,
- ?awki,
- kosza na ?mieci,
- tablicy informacyjnej. 

Ca?kowity koszt projektu:
cz??? I: 17 051,03 z?,
wysoko?? pomocy PROW: 11 090,10 z?,
cze?? II: 17 051,03 z?,
wysoko?? pomocy PROW: 11 090,10 z?.


Projekt „Budowa ogólnodost?pnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Woli Uhruskiej” realizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzia?anie 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadaj?cych warunkom przyznania pomocy w ramach dzia?ania „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest poprawa poziomu i standardu ?ycia mieszka?ców oraz atrakcyjno?ci turystycznej miejscowo?ci poprzez stworzenie ogólnodost?pnego placu zabaw dla dzieci oraz miejsca do uprawiania rekreacji i sportu w Woli Uhruskiej.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie m.in.:
- boiska trawiastego do pi?ki no?nej wraz z pi?kochwytami,
- trawiastej bie?ni czterotorowej,
- urz?dze? do skoku w dal,
- trawiastego boiska do pi?ki siatkowej,
- placu zabaw,
- si?owni zewn?trznej,
- ogrodzenia od strony ulic Che?mskiej i Szkolnej z furtk? wej?ciow? i bram? wjazdow?,
- utwardzenia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z kraw??nikami betonowymi, jako przed?u?enie utwardzenia istniej?cego.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 00338-6930-UM0330410/12 z dnia 30 pa?dziernika 2012 r., aneks nr 1 z dnia 22 pa?dziernika 2013 r.

Ca?kowite koszty realizacji wynosz? 222 494,99 z?, z czego 180 890,23 z? to koszty kwalifikowane.

Wysoko?? wnioskowanej pomocy – 144 712,00 z? (65,04 % ca?o?ci).

Wk?ad w?asny – 77 782,99 z? (34,96 % ca?o?ci).


Projekt „Budowa ogólnodost?pnej sali gimnastycznej w Woli Uhruskiej” jest realizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzia?anie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjno?ci turystycznej miejscowo?ci oraz zwi?kszenie dost?pno?ci obiektów rekreacji i kultury fizycznej dla mieszka?ców poprzez budow? ogólnodost?pnej sali gimnastycznej w Woli Uhruskiej.

W ramach zadania planowane jest wykonanie budynku sali gimnastycznej wraz z niezb?dn? infrastruktur?. Budynek jako rozbudowa bry?y budynku istniej?cej szko?y, niezale?ny funkcjonalnie i  konstrukcyjnie od istniej?cego obiektu szkolnego. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy, nie podpiwniczony z?o?ony z dwóch bry? – sali gimnastycznej i zaplecza socjalno-sanitarnego. Nad sal? gimnastyczn? dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej (wi?zary kratowe), pokrycie po?aci dachu w postaci p?yt warstwowych. Nad zapleczem socjalno-sanitarnym stropodach dwuspadkowy na stropie typu teriva 4,0/1, pokrycie po?aci w postaci papy termozgrzewalnej. Poza wyszczególnionymi elementami zagospodarowania dzia?ki wykonane zostanie:
- rozbiórka istniej?cego budynku sto?ówki szkolnej,
- prze?o?enie cz??ci przy??czy infrastruktury technicznej oraz wykonanie nowych odcinków przy??czy: kanalizacyjnego i wody,
- wykonanie wymiennika gruntowego,
- przy??cze energii elektrycznej.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 00488-6922-UM0300565/12 z dnia 27 lutego 2013 r., aneks nr 1 z dnia 22 pa?dziernika 2013 r.

Ca?kowity koszt zadania wynosi 1 087 534,59 z?, z czego 883 175,37 z? to koszty kwalifikowane.

Wysoko?? wnioskowanej pomocy – 500 000,00 z? (45,96 % ca?o?ci).

Wk?ad w?asny – 587 534,59 z? (44,04 % ca?o?ci).Projekt "Nasze Polesie, Nasz Bug" wspó?finansowany z dzia?ania 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ma?ych projektów osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mia? na celu promocj? turystycznego wizerunku Poleskiej Doliny Bugu w po??czeniu z podnoszeniem jako?ci ?ycia spo?eczno?ci lokalnej poprzez organizacj? imprezy kulturalno-rekreacyjnej.
Projekt polega? na organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. "Nasze Polesie, Nasz Bug" w miejscu planowanego przej?cia granicznego z Ukrain? w miejscowo?ci Zbere?e.
Impreza "Nasze Polesie, Nasz Bug" obejmowa?a nast?puj?ce dzia?ania:
1) Budowa mostu pontonowego na Bugu i uruchomienie odprawy granicznej.
2) Organizacja w bezpo?rednim s?siedztwie z mostem i odpraw? graniczn? festynu kulturalno-rekreacyjnego pn. "Nasze Polesie, Nasz Bug" i towarzysz?cemu mu jarmarku.
3) Organizacja innych dzia?a? towarzysz?cych odprawie granicznej, tj.:
- Mi?dzynarodowa Konferencja "Nasze Polesie, Nasz Bug",
- Transgraniczny Turniej S?u?b Mundurowych w pi?ce no?nej,
- ods?oni?cie z Zbere?u kamienia z tablic? upami?tniaj?cej dzia?ania Korpusu Ochrony Pograniczna,
- Transgraniczny "Bieg Polesie" na trasie Zbere?e-Adamczuki-?wita?-Adamczuki-Zbere?e,
- przegl?d zespo?ów m?odzie?owych "Polesie",
- Poleskie Forum Gospodarcze.
Ponadto realizacja projektu pozwoli?a na zorganizowanie na czas trwania imprezy ró?nych form aktywnej turystyki, tj.:
- dwóch sp?ywów kajakowych Bugiem,
- rajdu rowerowego,
- zawodów w?dkarskich.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 02194-6930-UM0343144/13 z dnia 28 maja 2014 r.

Ca?kowite koszty realizacji wynosz? 65 869,41 z?, z czego 39 716,64 z? to koszty kwalifikowane.
Wysoko?? wnioskowanej pomocy – 29 999,00 z? (45,54 % ca?o?ci).


Projekt „Modernizacja infrastruktury spo?eczno-kulturalnej i sportowej w miejscowo?ci Uhrusk” realizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzia?anie 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadaj?cych warunkom przyznania pomocy w ramach dzia?ania „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest poprawa poziomu i standardu ?ycia mieszka?ców oraz atrakcyjno?ci miejscowo?ci poprzez remont ?wietlicy i ogólnodost?pnego boiska sportowego.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie m.in.:
1. Remontu ?wietlicy w Uhrusku w zakresie:
- wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami oraz rynnami i rurami spustowymi,
- docieplenia stropu oraz ?cian zewn?trznych z wykonaniem tynku na elewacji,
- wymiany 3 okien i drzwi gara?owych,
- przebudowy opaski odwadniaj?cej i podjazdu,

2. Remontu ogólnodost?pnego boiska w Uhrusku w zakresie:
- wykonania dodatkowej podbudowy p?yty boiska i u?o?enie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem linii do gier,
- monta?u konstrukcji do koszykówki oraz bramek do pi?ki r?cznej,
- dowiezienia urodzajnej ziemi wokó? boiska,

3. O?wietlenia w miejscowo?ci Uhrusk w zakresie:
- wykonania linii kablowej o?wietleniowej,
- monta?u 3 szt. s?upów o?wietleniowych z oprawami na wysi?gnikach.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 00509-6930-UM0330496/13 z dnia 21 stycznia 2014 r., aneks nr 1 z dnia 30 wrze?nia 2014 r.

Ca?kowite koszty realizacji wynosz? 271 090,20 z?, z czego 166 673,12 z? to koszty kwalifikowane.
Wysoko?? wnioskowanej pomocy – 133 338,00 z? (49,19 % ca?o?ci).

Wk?ad w?asny – 137 752,20 z? (50,81 % ca?o?ci).


Projekt "Utworzenie placu zabaw w Uhrusku", wspó?finansowany z dzia?ania 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ma?ych projektów osi 4 „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mia? na celu popraw? jako?ci ?ycia, zapewnienie bezpiecze?stwa dzieci oraz zapewnienie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszka?ców wsi Uhrusk.

W ramach projektu zosta?y wykonane plac zabaw w Uhrusku sk?adaj?cy si? z:
- hu?tawki podwójnej,
- zestawu zabawowego,
- dwóch spr??ynowców,
- karuzeli trójramiennej,
- hu?tawki wagowej,
- ?awki,
- kosza na ?mieci,
- urz?dzenia sportowo linowego typu twierdza/paj?k,
- tablicy informacyjnej. 

Ca?kowity koszt projektu: 23 155,24 z?,
wysoko?? pomocy PROW:
15 060,32 z?.


 

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9924973
Imieniny
27 Listopada 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Damazy, Dominik,
Leonard,
Maksymilian, Oda,
Stojgniew, Walery,
Wirgiliusz
Do końca roku zostało 35 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9924973 internautów
TRW