Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Kultura i sztuka
Kultura i sztuka
Napisał Administrator   

W tej cz??ci serwisu pragniemy przybli?a? dzia?alno?? w zakresie kultury i sztuki zarówno mieszka?ców gminy, organizacji pozarz?dowych jak i jej jednostek organizacyjnych.

Jest to rodzaj wirtualnej galerii, w której prezentowa? b?dziemy ró?nego rodzaju twórczo?? artystyczn?.

Projekt „SK?D NASZ RÓD....” - warsztaty tradycyjnego ta?ca i pie?ni z terenu Podlasia oraz mazura narodowego zosta? zrealizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  w ramach dzia?ania 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju”.
Celem projektu by?o kultywowanie tradycji kultury ludowej poprzez rozszerzenie oferty repertuarowej Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Kresowiak” o dwa nowe uk?ady taneczne – Ta?ce podlaskie i mazura narodowego z okresu Ksi?stwa Warszawskiego oraz rozwój  kompetencji kluczowych cz?onków Zespo?u.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 02072-6930-UM0343159/13 z dnia 28 marca 2014 r.
Ca?kowity koszt zadania wyniós? 26 160,00 z?.
Wysoko?? udzielonej pomocy – 20 928,00 z?.
W
k?ad w?asny 5 232,00 z?.

Projekt „FOLKLOREM OCZAROWANI” - zakup strojów do mazura narodowego z okresu Ksi?stwa Warszawskiego zosta? zrealizowany przy wspó?udziale ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia?ania 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju”.

Celem projektu by?o kultywowanie tradycji ludowej poprzez wzbogacenie oferty artystycznej i rozwój zasobów materialnych Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Kresowiak” w zwi?zku z zakupem 12 kompletów strojów damskich i m?skich do mazura narodowego z okresu Ksi?stwa Warszawskiego.

Umowa  o przyznanie pomocy z Samorz?dem Województwa Lubelskiego nr 02068-6930-UM343158/13 z dnia 28 marca 2014 r.
Ca?kowity koszt zadania 36 309,60 z?.
Wysoko?? udzielonej pomocy 29 047,68 z?.
Wk?ad w?asny 7 261,92 z?.

 

W okresie 1-12 sierpnia 2012 r. w Woli Uhruskiej odbywa? si? Mi?dzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92". Projekt ten by? wspó?finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj?ca w obszary wiejskie.

W auli Gimnazjum Jana Paw?a II w Woli Uhruskiej czynna jest wystawa prac malarskich powsta?ych podczas plneru. Prace rze?biarskie ustawione s? w Alei Rze?b przy ul. Parkowej oraz na terenach rekreacyjnych na tzw. Pompce.


Wystawa prac malarskich powsta?ych w czasie Mi?dzynarodowego Pleneru Plastycznego "Kresy 92" - 1-12 sierpnia 2012 r.  

Proponujemy równie? obejrzenie Pocztu Królów Polski wg. Jana Matejki d?uta nie?yj?cego ju? miejscowego rze?biarza Czes?awa Szcz?cha.
 
W auli Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Woli Uhruskiej w roku 2011 mia?a miejsce wystawa twórczo?ci Andrzeja Paw?a Misztala (od niedawna mieszka?ca gminy Wola Uhruska).
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407738
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407738 internautów
TRW