Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Urz?d Gminy arrow Sprawy podatkowe
Sprawy podatkowe
Napisał Administrator   
Informacja w sprawie stawek podatkowych obowi?zuj?cych w Gminie Wola Uhruska w roku 2019 r.

Stawki podatku od nieruchomo?ci obowi?zuj?ce w 2019 r. na podstawie art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z pó?n. zm.) wynikaj? z uchwa?y Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 26 pa?dziernika 2017 r. w sprawie okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci obowi?zuj?cych na terenie gminy Wola Uhruska na 2018 r. -

Stawki podatku rolnego obowi?zuj?ce w 2019 r. wynikaj? z Komunikatu Prezesa G?ównego Urz?du Statystycznego z dnia 18 pa?dziernika 2018 r. w sprawie ?redniej ceny skupu ?yta za okres 11 kwarta?ów b?d?cej podstaw? do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018 r. poz. 1004) -

Stawki podatku le?nego obowi?zuj?ce w 2019 r. wynikaj? z Komunikatu Prezesa G?ównego Urz?du Statystycznego z dnia 19 pa?dziernika 2018 r. w sprawie ?redniej ceny sprzeda?y drewna, obliczonej wed?ug ?redniej ceny drewna uzyskanej przez nadle?nictwa za pierwsze trzy kwarta?y 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1005) -

Stawki podatku od ?rodków transportowych obowi?zuj?ce w 2019 r. wynikaj? na podstawie art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z pó?n. zm.) z uchwa?y Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 26 pa?dziernikach 2017 r. w sprawie okre?lenia wysoko?ci rocznych stawek podatku od ?rodków transportowych obowi?zuj?cych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 4340) -

Formularze podatkowe obowi?zuj?ce w gminie Wola Uhruska od 2016 r.:

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomo?ci
2) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomo?ci
3) wzór danych o nieruchomo?ci 
4) wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomo?ci
5) wzór deklaracji na podatek rolny
6) wzór informacji w sprawie podatku rolnego
7) wzór danych o nieruchomo?ciach rolnych 
8) wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
9) wzór deklaracji na podatek le?ny 
10) wzór informacji w sprawie podatku le?nego
11) wzór danych o nieruchomo?ciach le?nych 
12) wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku le?nym

Nr konta bankowego - do celów podatkowych, wnoszenia op?aty skarbowej itp.
Bank Spó?dzielczy Le?niowice Oddz. w Woli Uhruskiej
79 8195 0009 2005 0090 0736 0001

Uchwa?a w sprawie zwolnie? od podatków od nieruchomo?ci w zwi?zku z tworzeniem nowych miejsc pracy - http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/5250/akt.pdf

 

 

 

OP?ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Do pobrania - Wzór deklaracji o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Wi?cej informacji na temat systemu zbiórki i op?at za gospodarowania odpadami znajduje si? pod adresem:
http://wolauhruska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=52


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8815164
Imieniny
12 Lipca 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Euzebiusz,
Feliks, Henryk, Jan
Gwalbert, Paweł,
Piotr, Tolimir,
Weronika
Do końca roku zostało 173 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8815164 internautów
TRW