Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Projekty PO KL
Projekty PO KL
Napisał Administrator   
Projekt systemowy "Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wola Uhruska"

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej od 2008 roku realizuje projekt systemowy pt. "Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wola Uhruska" wspó?finansowany ze ?rodków z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo?ecznej, Dzia?anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia?anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

G?ównym celem projektu jest aktywizacja spo?eczno-zawodowa podopiecznych tutejszego O?rodka poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, usprawnienie kompetencji oraz umiej?tno?ci funkcjonowania w ?rodowisku przez upowszechnianie pracy socjalnej, a tak?e wzrost poziomu aktywno?ci spo?ecznej i zawodowej.

W ramach corocznie sk?adanych  wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Lublinie w projekcie uczestniczy?o 36 mieszka?ców gminy Wola Uhruska. By?y to osoby bezrobotne korzystaj?ce z pomocy spo?ecznej w wieku aktywno?ci zawodowej, zagro?one wykluczeniem spo?ecznym, niezaanga?owane w ?ycie spo?eczne, niezaradne ?yciowo, o niskich kwalifikacjach, bez do?wiadczenia zawodowego.

W przewa?aj?cej mierze beneficjentami projektu by?y kobiety, poniewa? jak wynika z analizy danych statystycznych PUP i OPS to one maj? najwi?ksze trudno?ci w zdobyciu zatrudnienia i wykazuj? ni?szy poziom aktywno?ci zawodowej. Sk?ada si? na to wiele czynników, którymi mi?dzy innymi s?: niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje, d?uga przerwa w dzia?alno?ci zawodowej spowodowana urodzeniem dziecka oraz stereotypy wci?? panuj?ce w?ród niektórych pracodawców, którzy postrzegaj? je jako osoby mniej dyspozycyjne z racji pe?nienia przez nie roli matki, gospodyni domowej.

Uczestnicy projektu mieli zaj?cia z doradc? zawodowym, którego jednym z zada? by?o przygotowanie beneficjentów do mo?liwo?ci funkcjonowania w obr?bie rynku pracy w ramach elastycznych form zatrudnienia.

Beneficjenci brali udzia? w warsztatach psychologicznych, a tak?e odbywali indywidualne konsultacje z psychologiem w celu zwi?kszenia zdolno?ci do zatrudnienia i efektywnego poszukiwania pracy, poprawy relacji w rodzinie, wzrostu pracy nad identyfikacj? mocnych i s?abych stron, wypracowania sposobów konstruktywnego radzenia sobie z problemami.

Beneficjanci na przestrzeni lat 2008-2012 uczestniczyli w nast?puj?cych kursach:
- operator wózka jezdniowego podnosnikowego - 1,
- fryzjerstwo - 10,
- cukiernik - 1,
- krawiec - 5,
- kurs komputerowy - 2,
- wiza? i stylizacja paznokci - 4,
- ksi?gowo?? - 4,
- koparko ?adowarki typu III - 2,
- sprzedawca z obs?ug? kasy fiskalnej - 3,
- prawo jazdy kat. B - 17,
- kelner barman - 2,
- kucharz - 8,
- fotografia - 1
co daj? ??cznie 61 kursów.

Uko?czone szkolenia umo?liwiaj? zdobycie nowych umiej?tno?ci i kwalifikacji, zwi?kszenie aktywno?ci na rynku pracy, a tym samym zwi?kszenie ich szans na zatrudnienie. 

Osoby które chcia?by wzi?? udzia? w opisywanym projekcie i podnie?? swoje kwalifikacje, ci?gle maj? na to szans?. Ju? na pocz?tku przysz?ego roku zostanie og?oszony kolejny nabór uczestników. Szczegó?owe informacje na ten temat mo?na uzyska? w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej. 

Projekt systemowy Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wola Uhruska pt „Bawimy si? i uczymy z indywidualizacj?”.

W roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Wola Uhruska realizowany jest projekt „Bawimy si? i uczymy z indywidualizacj?”, w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Priorytet IX Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jako?ci us?ug edukacyjnych ?wiadczonych w systemie o?wiaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszanie ró?nic, w jako?ci us?ug edukacyjnych.

Realizatorem projektu jest Gminny Zespó? Ekonomiczno-Administracyjny Szkó? w Woli Uhruskiej. Program obejmuje uczniów z 3 szkó? podstawowych z terenu Gminy Wola Uhruska. Bud?et projektu opiewa na kwot? 94 443,00 z?otych w finansowany przez EFS w 85% i z dotacji celowej z bud?etu krajowego 15%.

W szko?ach podstawowych prowadzone s? nast?puj?ce zaj?cia:

W Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej:
Zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzgl?dnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, realizatorem tych zaj?? jest Pani El?bieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki w godzinach od 12.30 do 13.15

Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w czytaniu i pisaniu w tym dyslektyków, realizatorem tych zaj?? jest Pani El?bieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zaj?cia odbywaj? si? w ?rody w godzinach od 12.30 do 13.15

Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w zdobywaniu umiej?tno?ci matematycznych, realizatorem tych zaj?? jest Pani El?bieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zaj?cia odbywaj? si? w pi?tki w godzinach od 12.30 do 13.15

Zaj?cia logopedyczne, realizatorem tych zaj?? jest Pani Barbara Trus. Grupa liczy 4 osoby. Zaj?cia odbywaj? si? we wtorki od godziny 12.30 do 13.30

W Szkole Podstawowej w Uhrusku:
Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w czytaniu i pisaniu w tym dyslektyków, realizatorem tych zaj?? jest Pani El?bieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zaj?cia odbywaj? si? we wtorki od godziny 12.30 do 13.15

Zaj?cia logopedyczne, realizatorem tych zaj?? jest Pani Anna Kaszczuk. Grupa liczy 4 osoby. Zaj?cia odbywaj? si? w pi?tki od godziny 11.45 do 12.45

W Szkole Podstawowej w Macoszynie Du?ym:
Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w czytaniu i pisaniu w tym dyslektyków, realizatorem tych zaj?? jest Pani El?bieta Giedz. Grupa liczy 8 uczniów. Zaj?cia odbywaj? si? w czwartki od godziny 12.30 do 13.15

Zaj?cia logopedyczne, realizatorem tych zaj?? jest Pani Anna Kaszczuk. Grupa liczy 4 osoby. Zaj?cia odbywaj? si? w ?rody od godziny 12.45 do 13.45.W ramach projektu wszystkie szko?y podstawowe zosta?y wyposa?one w pomoce dydaktyczne oraz w sprz?t komputerowy potrzebny do realizacji wy?ej wymienionych zaj?? na ogóln? kwot? 74 798 z?.

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407449
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407449 internautów
TRW