Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna
Napisał Administrator   

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej

 22-230 Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
e-mail:
tel.: 82 591 50 71

BLOG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Godziny pracy:
Poniedzia?ek:  7.30 – 15.30
Wtorek: 9.00 – 17.00
?roda: 7.30 – 15.30
Czwartek:             7.30 – 15.30
Pi?tek: 9.00 – 17.00

Gminna Biblioteka Publiczna dzia?a na terenie Gminy Wola Uhruska.

Misj? Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych spo?eczno?ci gminy oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Ksi?gozbiór zgromadzony w Bibliotece liczy ponad 9800 woluminów. Obejmuje wydawnictwa z zakresu literatury pi?knej, polskiej i obcej, literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci i m?odzie?y (w tym lektury szkolne).

Systematycznie w ci?gu roku przybywa kilkadziesi?t nowych tytu?ów – poszukiwanych przez czytelników nowo?ci i bestsellerów oraz literatury popularnonaukowej.

Wa?ne miejsce w ksi?gozbiorze zajmuj? gromadzone od wielu lat regionalia – ksi??ki, mapy, foldery, pocztówki zwi?zane z lubelskim regionem oraz gmin? Wola Uhruska.

Biblioteka prenumeruje 2 czasopisma oraz jeden tygodnik lokalny.

W Bibliotece organizowane s? ró?ne imprezy: konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy ksi??ek, imprezy maj?ce na celu aktywizacj? m?odego czytelnika - „Pasowanie na czytelnika”, czytanie bajek, itp. 

W placówce znajduj? si? tak?e trzy stanowiska komputerowe z dost?pem do Internetu - sprz?t komputerowy zakupiono dzi?ki dofinansowaniu z programu dotacyjnego INSTYTUTU KSI??KI „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2012 r.

Biblioteka zakupi?a trzy zestawy komputerowe oraz urz?dzenie wielofunkcyjne ze skanerem i faksem. Dwa zestawy komputerowe umo?liwiaj?ce korzystanie z Internetu zosta?y udost?pnione u?ytkownikom biblioteki. Natomiast trzeci zestaw pos?u?y do katalogowania zbiorów bibliotecznych i udost?pniania ich on-line. Z ko?cem roku 2014 Biblioteka planuje rozpocz?? udost?pnianie zbiorów w systemie bibliotecznym MATEUSZ, który umo?liwi czytelnikom biblioteki m. in. dost?p do zbiorów poprzez przegl?dark? internetow?, mo?liwo?? zamawiania i rezerwacji zbiorów. 

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10408027
Imieniny
21 Stycznia 2021
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Epifani,
Jarosław, Jarosława,
Jerosława, Marcela
Do końca roku zostało 345 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10408027 internautów
TRW