Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Wirtualne spacery po Dolinie Bug arrow Informacja turystyczna arrow Nadbu?a?ski Szlak Rowerowy
Nadbu?a?ski Szlak Rowerowy
Napisał jachim   

Janów Podlaki – Pratulin– Lebiedziew – Kostom?oty – Kode? – Jab?eczna – S?awatycze – W?odawa – Dorohusk – Dubienka – Gródek – Hrubieszów (czerwony, 288 km)

Przebieg szlaku Janów Podlaski - W?odawa

Przebieg szlaku W?odawa - Hrubieszów

Trasa Janów Podlaski-W?odawa o d?ugo?ci 146 km stanowi I etap Nadbu?a?skiego Szlaku Rowerowego biegn?cego z Janowa Podlaskiego do Hrubieszowa. Szlak przebiega przez wschodni? cz??? województwa lubelskiego, w s?siedztwie rzeki Bug, wyznaczaj?cej granic? Polski z Bia?orusi?. S? to tereny Niziny Podlaskiej i Polesia Zachodniego. Trasa umo?liwia poznanie nadbu?a?skiej przyrody i krajobrazu. Bug jest nieuregulowan? i jedn? z nielicznych du?ych rzek w Europie, która zachowa?a naturalny charakter. Czyste powietrze, uroczy krajobraz oraz bogactwo flory i fauny stwarzaj? doskona?e warunki do wypoczynku na ?onie natury, z dala od zgie?ku miast. Obszar ten mo?e si? równie? poszczyci? cennymi obiektami dziedzictwa kulturowego m.in. cerkwiami i fortami twierdzy brzeskiej, a tak?e dobrze zachowan? drewnian? zabudow? wsi. Sanktuaria w Jab?ecznej, Pratulinie, Kostom?otach i Kodniu ?ci?gaj? t?umy wiernych, a s?ynna stadnina koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim – mi?o?ników koni.

Po?udniow? cz??? Nadbu?a?skiego Szlaku Rowerowego przebiegaj?cego stanowi odcinek W?odawa – Hrubieszów (142 km). Trasa biegnie wzd?u? wyznaczonej przez rzek? Bug granicy Polski z Ukrain?. S? to tereny Polesia Zachodniego i Wo?y?skiego oraz Wy?yny Wo?y?skiej. Znaczn? cz??? tego obszaru obj?to ochron?. Utworzono tu Mi?dzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie” oraz Parki Krajobrazowe: Sobiborski, Che?mski i Strzelecki, a tak?e Obszary Chronionego Krajobrazu i rezerwaty przyrody. Szlak pozwala pozna? nadbu?a?sk? przyrod?, krajobraz, miejsca toczonych tu w przesz?o?ci bitew oraz owiane legendami zabytki i pami?tki przesz?o?ci. Na szlaku mo?na podziwia? liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, m.in. zabytkowe cerkwie, ko?cio?y, zespo?y dworskie. Trasa przebiega w s?siedztwie miejsc wypoczynku i rekreacji, jakimi s? np. Jezioro Bia?e czy zalew w Husynnem.

Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407612
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407612 internautów
TRW