Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow WA?NA INFORMACJA W SPRAWIE ODPADÓW
WA?NA INFORMACJA W SPRAWIE ODPADÓW
Napisał jachim   

W zwi?zku ze zmienion? ustaw? z dnia z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391) z dniem 1 lipca 2013 r. radykalnie zmienia si? finansowanie systemu zbierania odpadów komunalnych.
Zamiast dotychczasowego zbierania odpadów przez przedsi?biorców w zamian za umowne wynagrodzenie wprowadzono system op?at administracyjnych o charakterze podatkowym na rzecz gminy, która w drodze przetargu wy?oni podmiot zajmuj?cy si? zbieraniem odpadów od mieszka?ców gminy.

W Gminie Wola Uhruska Rada Gminy 20 grudnia 2012 r. przyj??a komplet uchwa? okre?laj?cych zasady zbiórki odpadów od mieszka?ców oraz wysoko?? zwi?zanych z tym op?at.

Ka?da osoba zamieszkuj?ca (niezale?nie od tego czy jest zameldowana, czy nie) teren gminy zobowi?zana jest do ponoszenia kosztów usuwania wytwarzanych przez siebie odpadów.

Przyj?ty przez Rad? Gminy system finansowania zbiórki odpadów zak?ada, ?e z ka?dej zamieszka?ej posesji jej w?a?ciciel lub osoba zarz?dzaj?ca przedk?ada do Urz?du deklaracj?, w której okre?la liczb? osób zamieszkuj?cych na danej posesji, sposób zbierania odpadów (z segregacj? lub bez segregacji) oraz wyliczenie wysoko?ci op?aty – stanowi?cej iloczyn liczby osób zamieszkuj?cych i stawki op?aty 6,50 z? (przy segregacji) i 12,80 z? (przy niesegregowanym zbieraniu odpadów). W ci?gu najbli?szych dni do wszystkich nieruchomo?ci z terenu gminy trafi za po?rednictwem Poczty Polskiej druk zawieraj?cy wzór deklaracji oraz informacj? zawieraj?c? podstawowe za?o?enia nowego systemu zbiórki odpadów.

Poni?ej zamieszczamy tre?? obu druków.

Prosimy o wype?nienie otrzymanych deklaracji i dostarczenie ich bez zb?dnej zw?oki do Urz?du Gminy.

Poni?ej przedstawiamy akty prawne reguluj?ce nowy system zbierania odpadów:

1) tekst jednolity wg. stanu prawnego na 18.03.2013 r. ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach; - trzeba jednak podkre?li?, ?e ustawa w tym brzmieniu obowi?zuje od niespe?na miesi?ca, tym samym w chwili podejmowania ni?ej wymienionych uchwa? stan prawny wgl?da? nieco inaczej.

2) uchwa?a Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Wola Uhruska w sprawie Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Wola Uhruska;

3) uchwa?a Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Wola Uhruska w sprawie wyboru metody ustalenia op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej op?aty
;

4) uchwa?a nr XXIII/136/2012 rady Gminy Wola Uhruska w sprawie okre?lenia terminu, cz?stotliwo?ci i trybu uiszczania op?aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
;

5) uchwa?a nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Wola Uhruska w sprawie okre?lenia wzoru deklaracji o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sk?adanej przez w?a?cicieli nieruchomo?c
i;

6) uchwa?a nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Wola Uhruska w sprawie szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i gospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon? przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi
.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 7740222
Imieniny
25 Lutego 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Bolebor, Cezary,
Konstancjusz,
Maciej, Małgorzata,
Modest, Nicefor
Do końca roku zostało 311 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 7740222 internautów
TRW