Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Orlik 2012
Podstawowe informacje turystyczne
Napisał jachim   

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Baza noclegowa i ?ywieniowa na terenie gminy:

Baza noclegowa Gminnego O?rodka Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej
Schronisko w nowoczesnym Gimnazjum – ok. 50 miejsc z mo?liwo?ci? wy?ywienia, kemping i pole namiotowe, wypo?yczalnia: rowerów, kajaków, ?odzi, rowerów wodnych
GOSiR, ul. Sportowa 1, 22-230 Wola Uhruska, tel. 082 591 50 69, e-mail:

 

Schronisko M?odzie?owe - ok. 50 miejsc noclegowych w okresie wakacyjnym
Szko?a Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego, ul. Szkolna 2, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 591 50 19


Nadbu?a?skie Stowarzyszenie Agroturystyczne
dysponuj?ce ok. 100 miejscami noclegowymi z mo?liwo?ci? wy?ywienia,
ul. Parkowa 5 22-230 Wola Uhruska, tel. 082 591 50 58
, http://www.wolauhruska.pl/nsa/glowna.php


Zajazd Gibson – 25 miejsc z mo?liwo?ci? wy?ywienia,
ul. Szkolna 22, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 591 53 47, e-mail: , http://zajazdgibson.pl.tl/

 

Dwór nad Bugiem - 15 komforotwych pokoi, strzelnica golfowa, jazda konna
Majdan Stule?ski, 22-230 Wola Uuhruska, tel. 506 458 454, e-mail: , www.dwornadbugiem.pl

 

Obszary cenne przyrodniczo

Rezerwat Trzy Jeziora (J. Brudno, J. P?otycze)
Rezerwat powsta? w 1996 r, zajmuje powierzchni? 749,24 ha. Na jego terenie znajduj? si? jeziora Brudno i P?otycze. Jeziora otoczone s? przez pas trudnodost?pnych torfowisk. Przylegaj?ce do omawianych jezior torfowiska stanowi? bardzo cenne zbiorowiska ze wzgl?du na wyst?puj?ce tu ro?liny i zwierz?ta.

Rezerwat Brudzieniec (J. Brudzieniec)
Rezerwat utworzono w 1973 r., zajmuje powierzchni? 36,43 ha. Celem ochrony jest zachowanie ?ródle?nego jeziora wraz z otaczaj?cym je torfowiskiem i olsami.

Rezerwat Ma?oziemce
Rezerwat Ma?oziemce zosta? utworzony w 1988 r. zajmuje powierzchni? 38,07 ha. G?ównym celem ochrony jest zachowanie miejsca gniazdowania czapli siwej. Kolonia w Ma?oziemcach powsta?a ju? w latach pi??dziesi?tych i obecnie gnie?dzi si? tutaj oko?o 50 par czapli. Zdarzaj? si? przypadki, ?e na jednym drzewie jest nawet kilkana?cie gniazd.
Pomimo tego, ?e czapla nale?y do gatunków cz?sto obserwowanych na wielu zbiornikach wodnych, jej kolonie l?gowe nie s? zbyt cz?ste. Obserwuj?c tutejsze czaple stwierdzono, i? wi?kszo?? pokarmu zdobywaj? one w Bugu i jego starorzeczach, rzadziej natomiast w pobliskich jeziorach.
 

 

Sobiborski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy- utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar zosta? utworzony w 1983 roku. ??czy on ze sob? zespó? obszarów chronionych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze ??czy?skie, Poleskiego Parku Krajobrazowego z Sobiborskim Parkiem Krajobrazowym. Po?o?ony jest na terenie gmin Urszulin, Cyców, Stary Brus, Ha?sk, Wyryki, W?odawa, Wola Uhruska i W?odawa Miasto w powiecie w?odawskim oraz gminie Sosnowica w powiecie parczewskim. W swych granicach zawiera rozleg?y kompleks torfowisk i bagien, lasów z rzadkimi gatunkami flory i fauny. Wyst?puj? tu liczne jeziora o ró?norodnej trofii (od oligotroficznych do zeutrofizowanych).Obszary Natura 2000:
- PLB060003
Dolina ?rodkowego Bugu obszar specjalnej ochrony ptaków,
- PLH060032
Poleska Dolina Bugu specjalny obszar ochrony siedlisk,
- PLH060043
Lasy Sobiborskie specjalny obszar ochrony siedlisk.

Dydaktyczna ?cie?ka przyrodniczo – historyczna „Dolina Bugu” w Woli Uhruskiej

?cie?ka przyrodnicza Stulno

Wirtualny Spacer po Dolinie Bugu

Szlak kajakowy Poleska Dolina Bugu

Trasa rowerowa Wola Uhruska-Okuninka-W?odawa

Szlak rowerowy Lublin-Wola Uhruska

Nadbu?a?ski Szlak Rowerowy

  

 

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9924961
Imieniny
27 Listopada 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Damazy, Dominik,
Leonard,
Maksymilian, Oda,
Stojgniew, Walery,
Wirgiliusz
Do końca roku zostało 35 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9924961 internautów
TRW