Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Informacja turystyczna arrow Szlaki konne
Szlaki konne
Napisał Administrator   

Poleski Szlak Konny

Poleski Szlak Konny prowadzi przez Polesie Lubelskie, stanowi?ce zachodni? cz??? Polesia Wo?y?skiego, które stanowi?o atrakcj? turystyczn? ju? przed I wojn? ?wiatow?, za? szczyt popularno?ci osi?gn??o w okresie mi?dzywojennym. Nieco zapomniane w ostatnich latach, Polesie obecnie, w dobie industrializacji i "cywilizowania" coraz wi?kszych obszarów, staje si? enklaw? nienaruszonej, pierwotnej przyrody. Konie doskonale wtopi?y si? w dziki krajobraz Polesia Wo?y?skiego, wspó?czesnych Kresów Rzeczypospolitej, których duch na Polesiu obecny jest i teraz. Ostry, kontynentalny klimat, dzika i nieokie?znana przyroda, s?abe zaludnienie i brak dróg utwardzonych powoduj?, ?e podró?uj?cy konno maj? wra?enie, ?e podró?uj? w?a?nie po Dzikich Polach, Siczy, Zaporo?u. Szczególnym atutem wypraw po Polesiu Wo?y?skim jest mo?liwo?? konnego zwiedzania Poleskiego Parku Narodowego. Poleskie szlaki konne zosta?y tak zaplanowane, aby ka?dy je?dziec, ten bardziej i ten mniej zaawansowany znalaz? co? dla siebie; od kilkugodzinnej przeja?d?ki do wielodniowego, 300-kilometrowego rajdu na pograniczu survialu. Na Poleskim Szlaku Konnym mo?na spotka? turystów dosiadaj?cych koni wszelkich ras i ma?ci. Niew?tpliwie za? jedn? z atrakcji poleskiej turystyki konnej jest mo?liwo?? odkrywania uroków Polesia z grzbietu koni huculskich. Niewielkie hucu?y s? silne, odporne, niewybredne oraz ?agodne i znakomicie sprawdzi?y si? w turystyce. Jako konie absolutnie niep?ochliwe i zrównowa?one psychicznie s? bezpieczne równie? dla osób pocz?tkuj?cych. Maj? wrodzon? zdolno?? pokonywania trudnego terenu, za? wysoki stopie? inteligencji pozwala im na pokonanie ka?dej przeszkody. Normalnie przygotowany hucu? przechodzi bez wysi?ku 60 km dziennie, bez trudno?ci nios?c na grzbiecie rekordowe obci??enie równe 1/3 swojej wagi - tj. ok. 100 - 110 kg.

 

Trasa Poleskiego Szlaku Konnego zosta?a opracowana przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin przy wspó?pracy z O?rodkiem Je?dziecko-Hodowlanym "?urawiejka" z Bukowy Ma?ej. Ca?y szlak ma 280 km. Jest to pierwszy szlak konny na Lubelszczy?nie i jeden z najd?u?szych w kraju.

Jedna z odnóg szlaku przebiega przez Nowiny i lasy Poleskiego Parku Narodowego prowadz?c do wie?y widokowej na skraju Durnego Bagna.
Dalej szlak biegnie drog? publiczn? do ?owiszowa, gdzie przy pomniku ?o?nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza skr?ca w kierunku zachodnim i szos? biegnie do miejscowo?ci Wólka Wytycka.

Tam skr?ca na po?udnie i wchodzi na wa?y otaczaj?ce jezioro Wytyckie. Po wa?ach zbiornika retencyjnego trasa szlaku biegnie do zadaszenia na terenie Poleskiego Parku Narodowego przy doprowadzalniku do J. Wytyckiego.
St?d szlak wraca do wsi Kol. Kochanowskie. Dalej biegnie przez obszar Krowiego Bagna w kierunku po?udniowym do miejscowo?ci Andrzejów w pobli?u grodziska.
Z Andrzejowa prowadzi do Zastawia i Kol. Wereszczyn, a nast?pnie przez wie? S?ków i Bagno Bubnów do wsi Kulczyn-Pikulawka. Tutaj szlak ulega rozwidleniu.
Jedna z odnóg biegnie na pó?noc i opuszcza rejon Parku by przez Krowie Bagno doj?? do miejscowo?ci Ha?sk.

Druga odnoga skr?ca w kierunku po?udniowym i skrajem Bagna Bubnów przez ma?? wie? Tynepole dochodzi do wsi Wojciechów. Tutaj szlak konny odchodzi od szlaku czerwonego i przebiega przez teren Parku.
Dalej szlak konny pokrywa si? ze szlakiem rowerowym Lublin - Wola Uhruska. Na tym odcinku przebiega obok wie?y widokowej przy Bagnie Staw. Z wie?y mo?na podziwia? rozleg?? panoram? torfowiska w?glanowego Bagno Staw.

Organizacj? rajdów konnych szlakiem oferuje:
Stajnia Geronimo z Majdanu Stule?skiego 
http://www.stajnia-geronimo.pl/
O?rodek Je?dziecki "?urawiejka" Zbigniewa ?urawicza, http://www.zurawiejka-huculy.gogler.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317169
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317169 internautów
TRW