Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Informacja turystyczna arrow Atrakcje przyrodnicze
Atrakcje przyrodnicze
Napisał Administrator   

Niew?tpliwe atrakcje przyrodnicze zwi?zane s? z obszarami obj?tymi ró?nego rodzajami ochrony prawnej, a mianowicie:

Sobiborski Park Krajobrazowy

Park utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?. Wyst?puj? tutaj prawie wszystkie typy borów ni?owych oraz brzezina bagienna. Charakterystyczn? formacj? ro?linna, Sobiborskiego Parku Krajobrazowego s? torfowiska. Na terenie Parku mo?na znale?? ponad 40 gatunków ro?lin obj?tych ochron? prawn?. Teren Parku stwarza dogodne warunki do bytowania wielu gatunków zwierz?t i ptaków. W rezerwacie „Ma?oziemce", jednym z sze?ciu utworzonych na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego znajduje si? liczna kolonia l?gowa czapli siwej. Osobliwo?ci? Sobiborskiego Parku Krajobrazowego jest ?ó?w b?otny oraz niezwykle rzadka ryba strzelba przekopowa - relikt glacjalny. 

Rezerwat Trzy Jeziora (J. Brudno, J. P?otycze)
Rezerwat powsta? w 1996 r, zajmuje powierzchni? 749,24 ha. Na jego terenie znajduj? si? jeziora Brudno i P?otycze. Jeziora otoczone s? przez pas trudnodost?pnych torfowisk. Przylegaj?ce do omawianych jezior torfowiska stanowi? bardzo cenne zbiorowiska ze wzgl?du na wyst?puj?ce tu ro?liny i zwierz?ta. 

Rezerwat Brudzieniec (J. Brudzieniec)
Rezerwat utworzono w 1973 r., zajmuje powierzchni? 36,43 ha. Celem ochrony jest zachowanie ?ródle?nego jeziora wraz z otaczaj?cym je torfowiskiem i olsami.

Rezerwat Ma?oziemce
Rezerwat Ma?oziemce zosta? utworzony w 1988 r. zajmuje powierzchni? 38,07 ha. G?ównym celem ochrony jest zachowanie miejsca gniazdowania czapli siwej. Kolonia w Ma?oziemcach powsta?a ju? w latach pi??dziesi?tych i obecnie gnie?dzi si? tutaj oko?o 50 par czapli. Zdarzaj? si? przypadki, ?e na jednym drzewie jest nawet kilkana?cie gniazd.
Pomimo tego, ?e czapla nale?y do gatunków cz?sto obserwowanych na wielu zbiornikach wodnych, jej kolonie l?gowe nie s? zbyt cz?ste. Obserwuj?c tutejsze czaple stwierdzono, i? wi?kszo?? pokarmu zdobywaj? one w Bugu i jego starorzeczach, rzadziej natomiast w pobliskich jeziorach.
 

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar zosta? utworzony w 1983 roku. ??czy on ze sob? zespó? obszarów chronionych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze ??czy?skie, Poleskiego Parku Krajobrazowego z Sobiborskim Parkiem Krajobrazowym. Po?o?ony jest na terenie gmin Urszulin, Cyców, Stary Brus, Ha?sk, Wyryki, W?odawa, Wola Uhruska i W?odawa Miasto w powiecie w?odawskim oraz gminie Sosnowica w powiecie parczewskim. W swych granicach zawiera rozleg?y kompleks torfowisk i bagien, lasów z rzadkimi gatunkami flory i fauny. Wyst?puj? tu liczne jeziora o ró?norodnej trofii (od oligotroficznych do zeutrofizowanych).Obszary Natura 2000:
Dolina ?rodkowego Bugu obszar specjalnej ochrony ptaków
Poleska Dolina Bugu specjalny obszar ochrony siedlisk
Lasy Sobiborskie specjalny obszar ochrony siedlisk

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9011397
Imieniny
9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9011397 internautów
TRW