Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Próby ci?nieniowe gazoci?gu
Próby ci?nieniowe gazoci?gu
Napisał jachim   

Firma MTM Nowum Sp. z o.o. z siedzib? w Lublinie realizuj?ca budow? gazoci?gu wysokiego i niskiego ci?nienia wraz z infrastruktur? towarzysz?c? w ramach przedsi?wzi?cia “Gazyfikacja rejonu W?odawy” informuj?, ?e w dniach od 20 maja do 7 czerwca 2014 r. b?dzie prowadzi?a hydrauliczne próby wytrzyma?o?ci i szczelno?ci gazoci?gu wysokiego ci?nienia na nast?puj?cych odcinkach:

Kamie? – Ruda Opalin
Ruda Opalin – Osowa (w tym na odcinku przebiegaj?cym przez teren gminy Wola Uhruska)
Osowa – W?odawa

Osob? do kontaktów w tej sprawie jest Pan Miros?aw Bujanowski, tel. 662 095 860.

 

 

 

Projekt “Gazyfikacja rejonu W?odawy” o warto?ci 79 067 983,75 PLN jest realizowany z udzia?em ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i ?rodowisko. Dotacja UE wynosi 27 165 874,69 PLN, a pozosta?? kwot? zapewnia Karpacka Spó?ka Gazownictwa. Projekt ten ma istotne znacznie dla rozwoju regionów i spo?eczno?ci lokalnych zapewniaj?c doprowadzenie gazu ziemnego do mieszka?ców powiatu w?odawskiego.

Korzy?ci p?yn?ce z inwestycji.

Gaz ziemny to paliwo wydajne, wygodne i ekologiczne stosowane w domach, mieszkaniach, jak i w przemy?le. U?ywanie go w gospodarstwach domowych wp?ywa na popraw? standardu ?ycia (gaz ziemny dostarczany za po?rednictwem sieci gazowej jest wygodniejszy w u?yciu i nie wymaga magazynowania). Ma tak?e wp?yw na popraw? konkurencyjno?ci podmiotów gospodarczych (obni?enie kosztów eksploatacji poprzez zamian? paliwa dro?szego – propanu-butanu – na ta?sze). Zwi?ksza równie? mo?liwo?? rozwoju turystyki w regionie (budowa infrastruktury przyjaznej ?rodowisku). Ponadto stwarza mo?liwo?? stosowania nowoczesnych technologii wytwarzania energii (w placówkach u?ytku publicznego tj. szko?y, szpitale itp.) i co wa?ne – chroni ?rodowisko naturalne (praktycznie brak zanieczyszcze? w porównaniu z innymi no?nikami energii).

Któr?dy pop?ynie gaz?

Dzi?ki realizowanemu przedsi?wzi?ciu powstanie blisko 81 km sieci gazowych, w tym oko?o 58 km gazoci?gu wysokiego ci?nienia, które pozwol? doprowadzi? gaz ziemny do gmin Ha?sk, Wola Uhruska, W?odawa i miasto W?odawa w powiecie w?odawskim, oraz gmin Sawin i Ruda Huta w powiecie che?mskim. Gaz pop?ynie gazoci?giem wysokiego ci?nienia z Kamienia do W?odawy oraz gazoci?gami ?redniego ci?nienia z Rudy Opalin do Woli Uhruskiej, z Osowej do Dubeczna oraz z W?odawy do Orchówka.

Pierwsi odbiorcy gazu ziemnego zostan? przy??czeni do sieci gazowej ju? w pierwszym pó?roczu 2015 r.

Punkt informacyjny

Jak przy??czy? si? do sieci gazowej? Jakie wymagania nale?y spe?ni? by móc skorzysta? z nowego ?ród?a energii? Na te i inne pytania odpowiedzi udziel? osobom zainteresowanym mo?liwo?ci? skorzystania z gazu ziemnego pracownicy Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Lublinie w punkcie informacyjnym w budynku Urz?du Miasta we W?odawie przy al. J. Pi?sudskiego 41.

Kontakt:
Informacje techniczne:
Karpacka Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin. Sekretariat: tel. 81 445 22 09.
Jacek Siwiec (Dzia? Inwestycji i Remontów, Kierownik Projektu) tel. 81 445 21 27.
Zdzis?aw Warszawski (Kierownik Dzia?u Rozwoju i Przy??czania) tel. 81 445 22 60, 81 44 52 135.
Rejon Dystrybucji Gazu w Che?mie, 22-100 Che?m, ul. Piwna 5, tel. 82 562 74 20, 82 562 74 27.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986681
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986681 internautów
TRW