Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwo?uj? XXXVII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VI kadencji na dzie? 26.06.2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie 
    mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki
       Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2013 r.;
6.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania bud?etu gminy za 2013 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
       bud?etu gminy za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3.) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby 
        Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podj?cie uchwa?y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
       wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania bud?etu za 2013
       rok.;
7.6) podj?cie uchwa?y w sprawie udzielenia absolutorium z tytu?u wykonania bud?etu za
       2013 r.
8. Podj?cie uchwa? w sprawie:
8.1) zmian w uchwale w sprawie okre?lenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
      wykonania bud?etu gminy, o kszta?towaniu si? wieloletniej prognozy finansowej oraz o
     przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ-u za pierwsze
     pó?rocze;
8.2) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2017;
8.3) zmian w bud?ecie gminy.
9. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zako?czenie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275037
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275037 internautów
TRW