Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Od pomys?u do sukcesu
Od pomys?u do sukcesu
Napisał jachim   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania „Ziemi Che?mskiej”
og?asza nabór formularzy rekrutacyjnych do Projektu
Od pomys?u do sukcesu
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Dzia?anie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsi?biorczo?ci i samozatrudnienia

Do udzia?u w projekcie mog? zg?asza? si? bezrobotne osoby fizyczne lub osoby nieaktywne zawodowo zamieszka?e (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie 3 powiatów województwa lubelskiego, tj. powiatu che?mskiego, powiatu w?odawskiego i powiatu hrubieszowskiego ( z wy??czeniem: Miasta Che?m, Rejowca Fabrycznego, Hrubieszowa, W?odawy), zamierzaj?ce rozpocz?? prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej (z wy??czeniem osób, które posiada?y zarejestrowan? dzia?alno?? gospodarcz? w okresie 12 miesi?cy poprzedzaj?cych przyst?pienie do projektu).

W ramach projektu mo?na otrzyma?:
- wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 50 Uczestniczek/Uczestników projektu tj: opracowanie IPD- indywidualne spotkania z doradc? zawodowym (2h/os.),
- szkolenia z zakresu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej (2 cykle szkole? po 40h),
- indywidualne doradztwo podstawowe-pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosku o przyznanie ?rodków finansowych (10h/os.).
- wsparcie finansowe – ?rodki finansowe na rozwój przedsi?biorczo?ci max. 32 000,00 z?, dla 35 osób,
- wsparcie pomostowe o charakterze finansowym przez 6 miesi?cy (max. 1 000 z?/ m-c) od rozpocz?cia dzia?alno?ci gospodarczej, dla 35 osób.

Rekrutacja trwa od 21 lipca do 1 sierpnia 2014 r.

Szczegó?owe informacje dost?pne s? na stronie internetowej LGD Ziemi Che?mskiej:
http://www.ziemiachelmska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=645:rozpoczcie-rekrutacji-do-projektu-qudany-startq&catid=43:qod-pomysu-do-sukcesuq&Itemid=159

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317325
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317325 internautów
TRW