Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Geografia
Ogólny opis walorów turystycznych
Napisał jachim   

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

 

Nieujarzmiona rzeka Bug sama w sobie stanowi nie lada atrakcj? turystyczn?. Swym odwiecznym rytmem toczy wody, meandruj?c po?ród bezkresnych po?aci l?k i szumi?cych lasów. Tworzy liczne zakola, piaszczyste ?achy, poro?ni?te zaro?lami wierzbowymi wyspy, a tak?e charakterystyczne starorzecza o specyficznej florze i faunie. Jako w?adca tej krainy corocznie zmienia jej wygl?d, ?wiadcz? o tym podmyte brzegi i urwiste skarpy z wystaj?cymi korzeniami drzew oraz ci?gle zmieniaj?ce si? koryto. Ca?y ten teren charakteryzuje si? unikalnymi krajobrazami. Dominuj? tu równiny torfowe, w?ród których po?o?one s? liczne jeziora rozdzielone niewielkimi wzniesieniami. Mi?dzyjeziorne torfowiska, pokryte ro?linno?ci? mszysto-krzewinkow?, z kar?owatymi sosnami i brzozami, porównywane s? do miniatury europejskiej tundry i lasotundry, wysuni?tej najdalej na po?udniowy zachód w Europie.

Okolice Woli Uhruskiej s? niespotykanie dla tej cz??ci regionu urozmaicone geograficznie. Mamy tu wy?ynny cypel Pagórów Che?mskich tzw. ?uk Uhruski, równiny zaliczane do regionu Obni?enia Dubienki i Pojezierza ??czy?sko-W?odawskiego z licznymi jeziorami, torfowiskami czy bagnami. Równie? dolina Bugu w Woli Uhruskiej zyskuje na uroku dzi?ki mo?liwo?ci jej podziwiania z licznych pagórów.

Urozmaicona mozaika terenu oraz rzeka Bug wraz z licznymi starorzeczami ju? w okresie mi?dzywojennym ?ci?ga?a do Woli Uhruskiej i Bytynia turystów z Che?ma, W?odawy czy Lublina. Ju? wtedy tury?ci sp?dzali wczasy „pod grusz?” korzystaj?c z go?cinno?ci miejscowych gospodarzy. Tradycje przyjmowania go?ci w swoich domach kontynuowane s? obecnie przez liczne kwatery agroturystyczne. Od 1995 r. dzia?a w Woli Uhruskiej Nadbu?a?skie Stowarzyszenie Agroturystyczne, które by?o prekursorem takiej dzia?alno?ci na terenie powiatów w?odawskiego i che?mskiego.

 

Okolice Woli Uhruskiej odznaczaj? si? wyj?tkowymi walorami przyrodniczymi. Znalaz?o to odzwierciedlenie w ochronie prawnej ok. 60% terenu gminy. Szczególnie cenna jest pó?nocna jej cz??? chroniona w ramach Sobiborskiego Parku Krajobrazowego z 3 rezerwatami przyrody (?ó?wiowe B?ota, Trzy Jeziora i Czapliniec), Mi?dzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”, oraz wspomniana wcze?niej dolina Bugu chroniona w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 i Korytarza Ekologicznego Bugu. Wyst?puj? tu prawem chronione gatunki flory, fauny i awifauny. Mo?emy si? poszczyci? jedn? z najwi?kszych kolonii l?gowych czapli siwej, dlatego te? sylwetk? tego ptaka umie?cili?my w logo gminy.

Obszar gminy le?y w rejonie kraju o najwi?kszym nas?onecznieniu co obrazuje poni?sza ilustracja.

 

Oprócz niezwyk?ych walorów przyrodniczych na turystów czekaj? tu liczne atrakcje, specjalnie dla nich przygotowane, a mianowicie:
- strze?one k?pielisko na starorzeczu Bugu w Woli Uhruskiej z boiskiem do siatkowej
  pi?ki pla?owej i placem zabaw dla dzieci;
- wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego – rowery wodne, ?ódki i kajaki (mo?liwo??
  organizacji sp?ywów Bugiem na trasie Siedliszcze – Wola Uhruska – Zbere?e;
- wypo?yczalnia rowerów;
- szlaki rowerowe Lublin – Wola Uhruska i Hrubieszów – Janów Podlaski;
- trasa rowerowa Wola Uhruska – Okuninka (Jez. Bia?e);
- wie?a widokowa na skraju doliny Bugu;
- 4 zadaszenia turystyczne;
- bogato oznakowana ?cie?ka przyrodniczo-historyczna „Dolina Bugu” w Woli Uhruskiej;
- oznakowana ?cie?ka przyrodnicza „Stulno” na terenie Sobiborskiego Parku
  Krajobrazowego;
- cykliczny Mi?dzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92” (5-15 sierpnia) wraz z wystaw?
  prac poplenerowych;
- prywatne „muzeum” sprz?tu domowego u?ytku w Józefowie;
- schronisko w nowoczesnym budynku Gimnazjum dysponuj?cym pracowni?
  komputerow?;
- pole namiotowe i kempingowe;
- liczne ?owiska w?dkarskie.

Mo?na tu odnale?? równie? ciekawe obiekty historyczne, takie jak np.:
- wpisane do rejestru zabytków ko?ció? z 1678 r. w Uhrusku wraz z ciekaw? dzwonnic? i
  plebani?, cerkiew prawos?awna z 1875 r. w Uhrusku czy dawn? cerkiew prawos?awn?
  1890 r. w Kosyniu obecnie ko?ció?;
- zespó? parkowo-dworski z XIX w. w Uhrusku;
- cmentarze prawos?awne (dawniej unickie) w Uhrusku, Zbere?u i Siedliszczu
- cmentarze katolickie w Kosyniu i Uhrusku (pochowany tu jest w rodzinnym grobowcu
  Leon Kunicki, w?a?ciciel dóbr w Stulnie);
- pozosta?o?ci cmentarzy ewangelickich w Potokach i Piaskach.

Pami?tki te ?wiadcz? o wspó?istnieniu na tych terenach ró?nych spo?eczno?ci. Na przestrzeni wieków zamieszkiwali tu Polacy, Ukraincy, ?ydzi ale równie? i Niemcy. Najstarsz? historycznie miejscowo?ci? w obecnej gminie jest wie? Uhrusk. Pierwsza wzmianka kronikarska pochodzi z roku 1204, kiedy to istniej?cy tu gród otrzyma? w udziale ksi??? Aleksander Wsiew?odowicz. Pod rokiem 1218 wzmiankowany jest Uhrusk po raz drugi, kiedy to ksi??? halicki Daniel Romanowicz umocni? gród, wzniós? w Uhrusku wie?? obronn?, klasztor pod wezwaniem proroka Eliasza oraz cerkiew katedraln? pod wezwaniem NMP. Jednocze?nie w?adca ustanowi? wówczas biskupstwo i diecezj? uhrusk?. W ten sposób Uhrusk sta? si? w owym czasie stolic? ksi?stwa w?odzimiersko-halickiego. Nie d?ugo jednak Uhrusk cieszy? si? rang? grodu sto?ecznego, jako ?e Daniel wkrótce przeniós? swoj? i biskupi? siedzib? do pobliskiego Che?ma, a by?o to w 1240 r.

Okolice Woli Uhruskiej dzi?ki temu, ?e s? tu du?e obszary zalesione – g?ównie sosnami oraz dzi?ki blisko?ci zbiorników wodnych odznaczaj? si? rzadko spotykanymi walorami klimatycznymi. Du?a ilo?? olejków eterycznych pochodz?cych w?a?nie od sosen oraz odpowiedniej wilgotno?ci powietrze wytwarzaj? swoisty mikroklimat sprzyjaj?cy mi?emu i zdrowemu wypoczynkowi.

Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9924965
Imieniny
27 Listopada 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Damazy, Dominik,
Leonard,
Maksymilian, Oda,
Stojgniew, Walery,
Wirgiliusz
Do końca roku zostało 35 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9924965 internautów
TRW