Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwo?uj? XXXVIII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VI kadencji na dzie? 25.09.2014 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXXVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie
    mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) ustalenia sieci publicznych szkó? podstawowych i gimnazjum oraz okre?lenia granic ich
       obwodów;
6.2) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach
       podstawowych prowadzonych przez Gmin? Wola Uhruska;
6.3) utworzenia komunalnej spó?ki z ograniczon? odpowiedzialno?ci? pod firm? Wirtualne
       Powiaty 3 spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w ??cznej;
6.4) zmian w bud?ecie gminy;
6.5) okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci obowi?zuj?cych na terenie
       gminy Wola Uhruska na rok 2015.
7. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zako?czenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986064
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986064 internautów
TRW