Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow II sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
II sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pó?n. zm.) zwo?uj? II Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 11.12.2014 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z I Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie 
    mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) powo?ania Komisji Rewizyjnej;
6.2) powo?ania Komisji do spraw Rozwoju Gospodarczego;
6.3) powo?ania Komisji do spraw Spo?ecznych;
6.4) Wieloletniej Prognozy Finansowej;
6.5) zmian w bud?ecie gminy;
6.6) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Uhruska;
6.7) uchwalenia Programu wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami o 
       których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku 
       publicznego i wolontariacie na 2015 r.;
6.8) gminnego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych na 2015 rok;
7. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zako?czenie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9011289
Imieniny
9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9011289 internautów
TRW