Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow POMOC UKRAINIE
POMOC UKRAINIE
Napisał jachim   

SZANOWNI MIESZKA?CY GMINY WOLA UHRUSKA

Wszystkie gminy powiatu w?odawskiego odpowiadaj? pozytywnie na apel Rady Rejonowej Szacka (UA) organizuj?c zbiórk? darów na rzecz Ukrainy. Koordynatorem akcji na terenie powiatu jest Starostwo Powiatowe we W?odawie. 

Na terenie naszej Gminy akcj? zbierania darów koordynuj? wspólnie Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej i Gminny O?rodek Sportu i Rekreacji prowadz?c zbiórk? darów, o które prosz? Ukrai?cy tj. nowe koce i narzuty, nowa odzie?, chemia gospodarcza oraz ?ywno?? z d?ugim okresem wa?no?ci.

 

Dary mo?na przynosi? do hali sportowej GOSiR-u w dniach od 9 do 20 lutego w godz. od 8:00 do 18:00 lub zostawi? w sklepach z terenu gminy, które przy??czy?y si? do akcji pomocy.

Zebrane dary zostan? przewiezione do Starostwa Powiatowego we W?odawie sk?d Samorz?dowcy z Ukrainy zabior? je w?asnym transportem.

Ponadto mo?liwe jest wsparcie finansowe poprzez wp?aty na konto Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie, która za zebrane ?rodki dokona zakupu i przekazania potrzebuj?cym najpotrzebniejszych artyku?ów.

W imieniu potrzebuj?cych S?siadów ogarni?tych wojn? dzi?kuj? za ?yczliwo?? i wsparcie.

Z powa?aniem

Wójt Gminy Wola Uhruska
/-/ Jan ?ukasik 

Podmioty odpowiedzialne za prowadzenie zbiórki darów:
1) Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej, tel. 82 591 54 36;
2) Gminny O?rodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej, tel. 82 591 50 69;
3) Starostwo Powiatwowe we W?odawie, Wydzia? Edukacji i Polityki Spo?ecznej, tel. 82  572 56 90

Wp?aty na konto:

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza Al. Warszawska 71,20-803 Lublin, Bank Pekao S.A. O Lublin Nr 88 1240 5497 1111 0010 5609 5550 z tytu?em “POMOC UKRAINIE”. 

Drodzy przyjaciele, drodzy s?siedzi !

Zwracamy si? do Was z uprzejma pro?b?.

Ukraina prze?ywa jeden z najtrudniejszych momentów w swojej historii. Teraz bardziej ni? kiedykolwiek potrzebuje pomocy, wsparcia, wspó?czucia i mi?o?ci.

Trwa zima, przesiedle?cy wewn?trzni ze Wschodniej Ukrainy i Krymu, ludzie, którzy opu?cili miasta i wioski z powodu walk, ukrai?scy ?o?nierze i ochotnicy potrzebuj? szczególnej pomocy i wsparcia.

Ukrai?skie i polskie organizacje, wraz z wieloma obs?ugiwanymi przez wolontariuszy i tysi?cami zainteresowanych ludzi, wys?ali du?o pomocy humanitarnej i funduszy. Ale nie powinni?my zatrzyma? si? na tym - mro?na zima, zniszczona infrastruktura, brak odpowiedniego zaopatrzenia w ?ywno?? s? wyzwaniami, z którymi mo?emy  upora? si? tylko razem.

Mieszka?cy Powiatu W?odawskiego zawsze byli znani jako dobrzy przyjaciele i s?siedzi Wo?ynia. W tym trudnym dla Ukrainy czasie prosimy o pomoc. Mieszka?cy wschodniej Ukrainy, wewn?trznie przesiedleni wymagaj? uwagi i wsparcia. 

Przede wszystkim potrzebn? s?:
1. Koce i narzuty.
2. Chemia gospodarcza - detergenty i ?rodki dezynfekuj?ce.
3. Pieluchy, ?ywno?? dla dzieci (zw?aszcza zamienniki mleka)
4. ?ywno?? z d?ugim okresem przydatno?ci do spo?ycia.

W imieniu mieszka?ców Rejonu Szackiego –
Sergij Parhonjuk, Radny Rady Rejonowej.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9003939
Imieniny
8 Sierpnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak,
Cyryl, Emil,
Emilian, Emiliusz,
Niezamysł, Olech,
Sylwiusz
Do końca roku zostało 146 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9003939 internautów
TRW