Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Komunikat w sprawie psów
Komunikat w sprawie psów
Napisał jachim   

                                                             KOMUNIKAT
W zwi?zku z interwencjami wp?ywaj?cymi do Urz?du Gminy Wola Uhruska w  sprawie wa??saj?cych si? psów, przypomina si? mieszka?com o obowi?zku zadbania o w?asne psy, aby samowolnie nie wychodzi?y poza posesje.
Psy bez nadzoru stwarzaj? zagro?enie dla ludzi, a zw?aszcza dzieci.
Przypominam, ?e zgodnie z §  10 Regulaminu utrzymania czysto?ci i  porz?dku na  terenie Gminy Wola Uhruska przyj?tym Uchwa?? NR XXIII/134/2012 RADY GMINY WOLA UHRUSKA z dnia 20 grudnia 2012 r.:
1. W?a?ciciele lub opiekunowie psów, a  w  szczególno?ci psów rasy uznanej za agresywn? oraz innych zwierz?t domowych s?  zobowi?zani do sprawowania w?a?ciwej opieki nad tymi zwierz?tami i  utrzymywania ich tak, aby nie stwarza?y zagro?enia dla zdrowia, ?ycia ludzi i zwierz?t oraz nie stanowi?y uci??liwo?ci dla innych osób.
2. Do obowi?zków osób utrzymuj?cych zwierz?ta domowe nale?y równie?:
1) sta?y i skuteczny dozór nad zwierz?tami;
2) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywn? lub w  inny sposób zagra?aj?cego otoczeniu – na smyczy i w kaga?cu;
3) niezw?oczne usuwanie zanieczyszcze? spowodowanych przez te zwierz?ta w  miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego u?ytku;
Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w  kaga?cu, w  miejscu ma?o ucz?szczanym przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma mo?liwo?? sprawowania bezpo?redniej kontroli nad jego zachowaniem; nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne.
Zwolnienie psa ze smyczy przez opiekuna na terenie swojej nieruchomo?ci mo?e mie? miejsce tylko wtedy, gdy nieruchomo?? jest nale?ycie ogrodzona uniemo?liwiaj?c opuszczenie jej przez psa oraz odpowiednio oznakowana tabliczk? ze stosownym ostrze?eniem.
Jednocze?nie informuj?, ?e za nieprzestrzeganie w/w obowi?zków gro?? sankcje karne.
Wójt Gminy Wola Uhruska  
Jan ?ukasik 

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275561
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275561 internautów
TRW