Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow V Sesja Rady Gminy
V Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pó?n. zm.) zwo?uj? V Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 26.03.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:

1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z IV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Prezentacja projektu „Sie? Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie”.
7. Informacja w sprawie stanu porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2014 r.
8. Podj?cie uchwa? w sprawie:
8.1) programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t w gminie Wola Uhruska na 2015 r.;
8.2) ustalenia wysoko?ci diet dla radnych Rady Gminy Wola Uhruska;
8.3) ustalenia diet Przewodnicz?cym Rad So?eckich;
8.4) zatwierdzenia planów pracy sta?ych komisji Rady Gminy;
8.5) przyj?cia Planu Pracy Rady Gminy;
8.6) zmian w bud?ecie gminy.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy spo?ecznej oraz sprawozdanie z dzia?alno?ci GOPS w 2014 r.
10. Raport z realizacji  gminnego programu wspierania rodziny na lata 2014-2016.
11. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zako?czenie V Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. 

Przewodnicz?cy Rady

/-/ Marek Kuszneruk 

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275565
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275565 internautów
TRW