Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow VI Sesja rady Gminy
VI Sesja rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z pó?n. zm.) zwo?uj? VI Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 07.05.2015 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u  z V Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Przedstawienie informacji dotycz?cej trybu post?powania w przypadkach wyst?pienia szkód wyrz?dzonych przez bobry.
7) Podj?cie uchwa? w sprawie:
7.1) zmian w uchwale w sprawie ustalenia diet Przewodnicz?cym Rad So?eckich;
7.2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzenie ?cieków;
7.3) dop?aty do taryfy zbiorowego odprowadzania ?cieków;
7.4) zmian w statucie Gminy;
7.5) wyra?enia zgody na rozwi?zanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Wola Uhruska.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspó?pracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarz?dowymi za 2014 r.
9. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zako?czenie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. 

Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9011244
Imieniny
9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9011244 internautów
TRW