Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow 25 lat samorz?du
25 lat samorz?du
Napisał jachim   
6 czerwca 1990 r. w sali Gminnego O?rodka Kultury w Woli Uhruskiej (potocznie zwanego Klubem) odby?a si? inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wola Uhruska wybranej w pierwszych demokratycznych wyborach odrodzonego samorz?du terytorialnego jakie odby?y si? 27 maja 1990 r.
Porz?dek obrad przedstawia? si? nast?puj?co:
1) Z?o?enie ?lubowania przez cz?onków Rady;
2) Wybór Przewodnicz?cego Rady Gminy i Delegata do Sejmiku;
3) Podj?cie uchwa?y w sprawie okre?lenia liczby wiceprzewodnicz?cych Rady Gminy oraz terminu ich wyboru;
4) Informacja o stanie bud?etu gminy oraz zakresie mienia, które podlega przekazaniu gminie;
5) Dyskusja dotycz?ca tematyki pracy Rady na najbli?szych sesjach.
Do czasu wybrania Przewodnicz?cego Rady Gminy Sesj? prowadzi? Radny Senior – P. Zdzis?aw Daniluk. Wybory Przewodnicz?cego Rady Gminy przeprowadzi?a Komisji Skrutacyjna w sk?adzie:
Ireneusz Fotek;
Lucjan Jankowski;
Czes?aw Szcz?ch.
Na Przewodnicz?cego Rady Gminy Wola Uhruska I kadencji zosta? wybrany P. Mieczys?aw Pr?ciuk, który poprowadzi? dalsz? cz??? inauguracyjnej sesji Rady Gminy.
Delegatem do Sejmiku Samorz?dowego zosta? wybrany P. Zdzis?aw Haciuk – wybory delegata przeprowadzi?a Komisja Skrutacyjna w sk?adzie:
Zbigniew Lipert;
Barbara Trus;
Witold Gabrylewicz.
Radni zdecydowali, ?e w Radzie Gminy Wola Uhruska I kadencji b?dzie jeden Wiceprzewodnicz?cy. Zdecydowano równie?, ?e kolejna sesja Rady Gminy po?wi?cona wyborom Wójta Gminy, Wiceprzewodnicz?cego Rady oraz sk?adu Komisji Inwentaryzacyjnej odb?dzie si? 20 czerwca 1990 r.
G?ówny Ksi?gowy P. Bogumi?a Berezi?ska oraz Naczelnik Gminy P. Jan Kowalczuk zaprezentowali Sprawozdanie z wykonania bud?etu gminy od 1 stycznia do 31 maja 1990 r. Dochody bud?et na 1990 r. zosta?y uchwalone w wysoko?ci 2 miliardy 325 milionów 391 tysi?cy z?otych, z których do ko?ca maja uzyskano 1 miliard 39 milionów 449 tysi?cy z?otych.
Wg. protoko?u z sesji Radni zrzekli si? diet za udzia? w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Gminy Wola Uhruska I kadencji.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9019946
Imieniny
10 Sierpnia 2020
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Asteria, Bernard,
Bogdan, Borys,
Filomena,
Laurencjusz,
Wawrzyniec, Prochor,
Wierzchosław
Do końca roku zostało 144 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9019946 internautów
TRW