Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow VII Sesja Rady Gminy
VII Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwo?uj? VII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 18.06.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1) Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2) Uchwalenie porz?dku obrad.
3) Przyj?cie protoko?u z VI Sesji Rady Gminy.
4) Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5) Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6) Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2014 r.;
6.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 r.
7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania bud?etu gminy za 2014 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu gminy za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
dyskusja;
7.3) podj?cie uchwa?y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania bud?etu za 2014 r.;
7.4) podj?cie uchwa?y w sprawie udzielenia absolutorium z tytu?u wykonania bud?etu za 2014r.
8) Podj?cie uchwa? w sprawie:
8.1) zwolnie? od podatku od nieruchomo?ci na terenie gminy Wola Uhruska;
8.2) zmian w bud?ecie gminy.
9) Informacja o przygotowaniu gminnych jednostek organizacyjnych zobowi?zanych do przygotowania propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci, m?odzie?y, jak równie? turystów w okresie wakacyjnym.
10) Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
11) Wolne wnioski i dyskusja.
12) Zako?czenie VII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marek Kuszneruk
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986973
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986973 internautów
TRW