Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow VIII Sesja Rady Gminy
VIII Sesja Rady Gminy
Napisał Administrator   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwo?uj? VIII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 21.08.2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.
Proponowany porz?dek obrad:
1) Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2) Uchwalenie porz?dku obrad.
3) Przyj?cie protoko?u z VII Sesji Rady Gminy.
4) Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5) Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6) Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) zmiany nazwy Zwi?zku Komunalnego Gmin Ziemi Che?mskiej;
6.2) przyj?cia zmian w Statucie Zwi?zku Komunalnego Gmin Ziemi Che?mskiej;
6.3) powo?ania zespo?u ds. opiniowania kandydatur na ?awników;
6.4) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi W?odawskiemu;
6.5) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Urszulin;
6.6) zmian w bud?ecie gminy;
6.7) wieloletniej prognozy finansowej.
7) Informacja o przygotowaniu gminnych placówek o?wiatowych do nowego roku szkolnego.
8) Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
9) Wolne wnioski i dyskusja.
10) Zako?czenie VIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.


Przewodnicz?cy Rady Gminy
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9011419
Imieniny
9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9011419 internautów
TRW