Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Rezygnacja z paneli fotowoltaicznych
Rezygnacja z paneli fotowoltaicznych
Napisał Administrator   

Gmina Wola Uhruska z?o?y?a wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie monta? paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.
Ch?? udzia?u w takim przedsi?wzi?ciu zg?osi?o 50 osób. W wyniku losowania wy?oniono grup? 31 osób obj?tych wnioskiem o dotacj? z?o?onym do Urz?du Marsza?kowskiego w Lublinie.
Jednocze?nie zlecono firmie zewn?trznej wybranej w formie przetargu sporz?dzenie tzw. „programu funkcjonalno-u?ytkowego”. Niestety firma nie wywi?za?a si? w wyznaczonym terminie z zadania, a bior?c pod uwag? kryteria preferuj?ce gminy o najni?szych dochodach przypadaj?cych na jednego mieszka?ca (Wola Uhruska ma wspó?czynnik dochodów 6>50%P) (P-wspó?czynnik dochodów przypadaj?cy na jednego mieszka?ca w Polsce) oraz du?? liczb? wniosków, uznali?my ?e mamy niewielkie szanse na dotacj? i wycofali?my si? z konkursu nie ponosz?c dodatkowych kosztów zwi?zanych z przygotowaniem projektu.
Co dalej?
B?dziemy czeka? na og?oszenie podobnego konkursu w ramach PROW-u w roku 2016 i przygotujemy ma?y wniosek uwzgl?dniaj?cy wszystkich zainteresowanych.
O szczegó?ach wszyscy uczestnicy projektu b?d? poinformowani w trakcie prac nad wnioskiem (prawdopodobnie I kwarta? 2016 roku)
 

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986997
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986997 internautów
TRW