Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Konsultacje spo?eczne
Konsultacje spo?eczne
Napisał jachim   

 

 

Uwaga!!! Lokalna Grupa Dzia?ania „Poleska Dolina Bugu” opracowuje Lokaln? Strategi? Rozwoju na lata 2016-2020, obejmuj?c? obszar gmin wiejskich: W?odawa, Wola Uhruska, Ha?sk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus oraz Miasto W?odawa.

Przyjd? na spotkanie do Urz?du Gminy Wola Uhruska (sala konferencyjna) w dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 13:00 i: 
Wska? problemy i potrzeby twojej miejscowo?ci, gminy – twojej wspólnoty! 
Pomó? nam okre?li? mocne i s?abe strony Twojej miejscowo?ci i gminy!
Powiedz, które bran?e przedsi?biorczo?ci powinni?my wspiera?!
Zg?o? pomys?y na projekty, które powinni?my realizowa?!

Czekamy na Ciebie! Masz wp?yw na to, jaka b?dzie Twoja Gmina!


Zach?camy do wype?nienia ankiety internetowej, która pozwoli nam sprecyzowa? czego oczekuj? mieszka?cy Gminy Wola Uhruska (Link do ankiety:https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=98a33be4&&b=f5263bffe&c=8ed7763b

A je?li masz ju? w g?owie pomys? na ciekawy projekt – zg?o? go nam wype?niaj?c „Kart? projektu” na formularzu zamieszczonym na stronie:
http://www.dolina-bugu.pl/zachecamy-do-zglaszania-propozycji-projektow-do-lsr-na-lata-2014-2020/
Wype?nion? kart? projektu mo?na przes?a? poczt? elektroniczn? na adres: m do 30.09.2015 r.
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” umo?liwi ubieganie si? o dofinansowanie oddolnych inicjatyw w ??cznej wysoko?ci 6 mln z? z bud?etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020!
W??cz si? i decyduj! Te pieni?dze b?d? dost?pne równie? dla Ciebie!
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9011373
Imieniny
9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9011373 internautów
TRW