Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow IX Sesja Rady Gminy
IX Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwo?uj? X Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 19.11.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1) Otwarcie X Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2) Uchwalenie porz?dku obrad.
3) Przyj?cie protoko?u z IX Sesji Rady Gminy.
4) Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5) Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6) Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci obowi?zuj?cych na terenie gminy Wola Uhruska na 2016 r.;
6.2) wzorów formularzy podatkowych obowi?zuj?cych na terenie gminy Wola Uhruska;
6.3) wprowadzenia zwolnie? od podatku od nieruchomo?ci w zwi?zku z tworzeniem nowych miejsc pracy;
6.4) w sprawie okre?lenia zasad zbywania, oddawania w dzier?aw?, najem, u?ytkowanie oraz u?yczania aktywów trwa?ych Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej;
6.5) wyra?enia zgody na oddanie w dzier?aw? w drodze bezprzetargowej nieruchomo?ci stanowi?cej mienie komunalne gminy Wola Uhruska;
6.6) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni? gmina Wola Uhruska oraz niepublicznych szkó?, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid?owo?ci ich pobrania i wykorzystywania;
6.7) zamiaru likwidacji Szko?y Filialnej w Uhrusku;
6.8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
6.9) zmian w bud?ecie gminy;
6.10) rozpatrzenia skargi na dzia?alno?? dyrektora Zespo?u Szkó? w Woli Uhruskiej.
7) Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania radnych.
8) Wolne wnioski i dyskusja.
9) Zako?czenie X Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317062
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317062 internautów
TRW