Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow XI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
XI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
Napisał Administrator   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwo?uj? XI Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 30.12.2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:

1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

2. Uchwalenie porz?dku obrad.

3. Przyj?cie protoko?u z X Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6. Podj?cie uchwa? w sprawie:

6.1) gminnego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych na 2016 rok;

6.2) ustalenia wysoko?ci ekwiwalentu pieni??nego dla cz?onków Ochotniczych Stra?y Po?arnych w Gminie Wola Uhruska;

6.3) przej?cia przez gmin? Wola Uhruska do Gminy Ruda–Huta zadania publicznego w zakresie zarz?dzania publiczn? drog? gminn? Nr 104395 L;

6.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018;

6.5) zmian w bud?ecie gminy;

6.6) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;

6.7) uchwalenia bud?etu na rok 2016;

7. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Zako?czenie XI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marek Kuszneruk
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 7564796
Imieniny
26 Stycznia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Paula, Paulina,
Polikarp, Skarbimir,
Wanda
Do końca roku zostało 341 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 7564796 internautów
TRW