Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow XII Sesja Rady Gminy VII kadencji
XII Sesja Rady Gminy VII kadencji
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwo?uj? XII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 25.02.2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1) Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2) Uchwalenie porz?dku obrad.
3) Przyj?cie protoko?u z XI Sesji Rady Gminy.
4) Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5) Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6) Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) likwidacji Szko?y Filialnej w Uhrusku;
6.2) kryteriów obowi?zuj?cych na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych  innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmin? Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz okre?lenia dokumentów niezb?dnych do potwierdzenia spe?nienia tych kryteriów;
6.3) nadania nazwy ulicy ul. Zacisze;
6.4) przyj?cia Planu Pracy Rady Gminy;
6.5) zatwierdzenia planów pracy sta?ych komisji Rady Gminy.
7) Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
8) Wolne wnioski i dyskusja.
9) Zako?czenie XII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317653
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317653 internautów
TRW