Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Usu? azbest
Usu? azbest
Napisał jachim   

Informujemy, ?e Urz?d Marsza?kowski Województwa Lubelskiego w Lublinie og?asza dla osób fizycznych nabór uzupe?niaj?cy wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów zwi?zanych z usuwaniem pokry? dachowych zawieraj?cych azbest z posesji po?o?onych m.in. na terenie gminy Wola Uhruska w roku 2016,
w ramach programu pn.: "Pilota?owy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilo?ci oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó?pracy Priorytet 2. ?rodowisko i Infrastruktura Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury, wspó?finansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó?pracy.

Z programu mog? skorzysta? w?a?ciciele, zarz?dcy, u?ytkownicy obiektów, w których jest wykorzystywany azbest lub posesji, na których zosta? z?o?ony azbest - tylko osoby fizyczne (100% dofinansowania do zdj?cia, transportu i unieszkodliwienia).
Druki wniosków o dofinansowanie oraz regulamin s? dost?pne w Urz?dzie Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowe j 5 w pokoju nr 7 oraz na stronie internetowej pod adresem www.azbest.lubelskie.pl zak?adka „Do pobrania”.
Do wniosku nale?y do??czy?:
1. kserokopi? zg?oszenia z?o?onego do Starostwa Powiatowego we W?odawie lub pozwolenia na budow? wraz z map? do celów opiniodawczych z zaznaczonymi budynkami b?d?cymi przedmiotem wniosku – za??cznik wymagany jedynie w przypadku gdy wyroby azbestowe znajduj? si? na dachu,
2. kserokopi? o?wiadczenia Wykonawcy demonta?u wyrobów azbestowych – za??cznik wymagany jedynie w przypadku wyrobów azbestowych zdemontowanych z budynków i zdeponowanych na dzia?ce po 06.05.2004 r.

W przypadku eternitu zdeponowanego na dzia?ce przed 06.05.2004 r. nie s? wymagane ?adne za??czniki, a jedynie z?o?enie wniosku o udzielenie dofinansowania.

Wszystkie kopie dokumentów musz? by? potwierdzone za zgodno?? z orygina?em przez wnioskodawc?.

Wnioski o udzielnie dofinansowania nale?y sk?ada? w terminie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. w Urz?dzie Gminy Wola Uhruska przy ul . Parkowej 5 – liczy si? data wp?ywu wniosku do urz?du, a nie data nadania.


Uwaga! Przy ocenie wniosków przez Urz?d Marsza?kowski decyduje tak?e kolejno?? sk?adania wniosków.

Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? w Urz?dzie Gminy Wola Uhruska pod numerem tel. 82 59-15-003 u Pana Adriana Kowalczuka oraz bezpo?rednio w Lokalnym Biurze Projektu w Che?mie u Pana Krzysztofa Wojciechowskiego lub Roberta Ziarka pod numerem tel. 82-563-02-08 wew. 24.

 

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9028256
Imieniny
11 Sierpnia 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Herman,
Ligia, Lukrecja,
Włodzimierz,
Włodziwoj, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 143 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9028256 internautów
TRW