Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
XIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z pó?n. zm.) zwo?uj? XIII sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 14.04.2016 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Informacja w sprawie stanu porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2015 r.
7. Podj?cie uchwa? w sprawie:
7.1) programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t w gminie Wola Uhruska na 2016 r.;
7.2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzenie ?cieków;
7.3) dop?aty do taryfy zbiorowego odprowadzania ?cieków;
7.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
7.5) zmian w bud?ecie gminy.
8. Raport o stanie realizacji w 2015 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
9. Raport o stanie realizacji w 2015 r. Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
10. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej za 2015 r. i ocena zasobów pomocy spo?ecznej.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu wspó?pracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarz?dowymi za 2015 r.
12. Sprawozdania z realizacji planów pracy sta?ych komisji i Rady Gminy.
13. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zako?czenie XIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317267
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317267 internautów
TRW