Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow XIV Sesja Rady Gminy
XIV Sesja Rady Gminy
Napisał Administrator   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwo?uj? XIV Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 16.06.2016 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z VI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2015 r.;
6.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania bud?etu gminy za 2015 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu gminy za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podj?cie uchwa?y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania bud?etu za 2015 r.;
7.6) podj?cie uchwa?y w sprawie udzielenia absolutorium z tytu?u wykonania bud?etu za 2015 r.
8. Podj?cie uchwa? w sprawie:
8.1) Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Wola Uhruska;
8.2) wyboru metody ustalenia op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op?aty;
8.3) okre?lenia wzoru deklaracji o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk?adanej przez w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz warunków i trybu sk?adania deklaracji za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej;
8.4) okre?lenia terminu, cz?stotliwo?ci i trybu uiszczania op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8.5) szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon? przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8.6) przej?cia od Powiatu W?odawskiego zadania publicznego;
8.7) udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy  finansowej w zakresie organizacji tras poci?gów pasa?erskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Che?m – W?odawa);
8.8) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stary Brus;
8.9) ustalenia planu sieci publicznych szkó? podstawowych i gimnazjum oraz okre?lenia granic ich obwodów;
8.10) zmian w bud?ecie gminy.
Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne wnioski i dyskusja.
Zako?czenie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986062
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986062 internautów
TRW