Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow XV Sesja Rady Gminy
XV Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) na wniosek Wójta Gminy Wola Uhruska, zwo?uj? w trybie nadzwyczajnym XV Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 29.06.2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.
Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
5. Podj?cie uchwa? w sprawie:
5.1) wyboru metody ustalenia op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op?aty;
5.2) wyra?enia zgody na przyst?pienie Zespo?u Szkó? w Woli Uhruskiej do projektu edukacyjnego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Dzia?ania 12.2 Kszta?cenie ogólne;
5.3) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
5.4) zmian w bud?ecie gminy.
6. Informacja o przygotowaniu gminnych jednostek organizacyjnych zobowi?zanych do przygotowania propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci, m?odzie?y, jak równie? turystów w okresie wakacyjnym.
7. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zako?czenie XV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
/-/ Marek Kuszneruk


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9003758
Imieniny
8 Sierpnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak,
Cyryl, Emil,
Emilian, Emiliusz,
Niezamysł, Olech,
Sylwiusz
Do końca roku zostało 146 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9003758 internautów
TRW