Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Podzi?kowanie za wspó?prac? przy organizacji EDD Zbere?e-Adamczuki 2016
Podzi?kowanie za wspó?prac? przy organizacji EDD Zbere?e-Adamczuki 2016
Napisał jachim   
PODZI?KOWANIE

    W imieniu Gminy Wola Uhruska pragn? serdecznie podzi?kowa? za wspó?prac? przy organizacji VII edycji Europejskich Dni Dobros?siedztwa Zbere?e-Adamczuki, które odbywa?y si? w dniach od 11 do 15 sierpnia 2016 r.
W ci?gu tych pi?ciu dni, dzi?ki pontonowemu mostowi na Bugu ??cz?cemu Zbere?e (PL) i Adamczuki (UA) oraz sprawnej organizacji s?u?b dokonano blisko 50 tys. odpraw granicznych. W?ród obywateli Polski dominowa? ruch typowo turystyczny: ch?? odwiedzenia Pojezierza Szackiego z jego g?ówn? atrakcj? Jez. ?wita?, a ponadto da?o si? zaobserwowa? zainteresowanie drobnym handlem przygranicznym: sprzedawano g?ównie artyku?y spo?ywcze i r?kodzie?o.

Kulminacj? uroczysto?ci by? dzie? 14 sierpnia z ,,Nadbu?a?skim Festynem” i towarzysz?cym mu ,,Jarmarkiem”. Podczas Festynu zosta? zako?czony i podsumowany  Mi?dzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”, który trwa? od 4 do 14 sierpnia oraz prezentowa?y si? zespo?y artystyczne polskie i ukrai?skie. ,,Jarmark” zgromadzi? twórców, którzy wystawiali swoje wyroby, a stowarzyszenia agroturystyczne i ko?a gospody? wiejskich serwowa?y lokalne wyroby kulinarne. Podsumowuj?c: zainteresowanie kolejn? edycj? Dni Dobros?siedztwa Zbre?e-Adamczuki by?o bardzo du?e co uzasadnia kontynuacj? tej imprezy w przysz?o?ci.

S?owa uznania nale?? si? wszystkim podmiotom zaanga?owanym w organizacj? tego przedsi?wzi?cia. Szczególne podzi?kowania kieruj? do funkcjonariuszy placówek Stra?y Granicznej w S?awatyczach i Zbere?u, funkcjonariuszy Urz?du Celnego w Bia?ej Podlaskiej, funkcjonariuszy S?u?by Granicznej Ukrainy z Grabowa i ?ucka, ?o?nierzy 1 Batalionu Drogowo-Mostowego z D?blina oraz do stra?aków z Ochotniczych Stra?y Po?arnych w Woli Uhruskiej, Uhruska, Siedliszcza i Piask za sprawn? organizacj? odpraw, budow? mostu oraz kierowanie ruchem pojazdów.

Sk?adam podzi?kowania P. Wojewodzie Lubelskiemu i P. Marsza?kowi Województwa Lubelskiego za obj?cie Honorowym Patronatem ca?o?ci imprezy oraz Powiatowi W?odawskiemu za finansowe i organizacyjne wsparcie imprezy. Dzi?kuj? równie? naszym sponsorom: grillbarowi Bocian z Okuninki i Bankowi Spó?dzielczemu Le?niowice Oddzia? w Woli Uhruskiej, bez których o wiele trudniej by?oby zrealizowa? to przedsi?wzi?cie, a tak?e mediom: TVP Lublin, Radiu Lublin, Radiu Bon Ton, Radiu W?odawa, magazynowi Kraina Bugu, Dziennikowi Wschodniemu, Kurierowi Lubelskiemu, tygodnikom Nowy Tydzie? i Supertydzie?, portalowi NaszeMiasto za liczne informacje medialne zarówno przed jak i w czasie trwania imprezy oraz wszystkim, którzy mieli swój udzia? w przygotowaniu i organizacji Europejskich Dni Dobros?siedztwa Zbere?e-Adamczuki 2016
.
Rekordowo du?e zainteresowanie imprez? jest sukcesem Nas wszystkich, a liczba korzystaj?cych z mo?liwo?ci przekraczania granicy polsko-ukrai?skiej w tym miejscu, ?wiadczy o zasadno?ci dalszych dzia?a? zmierzaj?cych do utworzenia sta?ego przej?cia granicznego z Ukrain?.

Wójt Gminy Wola Uhruska
/-/ Jan ?ukasik


Otrzymuj?:
1. Starostwo Powiatowe we W?odawie.
2. Urz?d Rejonowy w Szacku.
3. Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie.
4. 1 Batalion Drogowo-Mostowy w D?blinie.
5. Nadbu?a?ski Oddzia? Stra?y Granicznej w Che?mie.
6. Izba Celna w Bia?ej Podlaskiej.
7. Urz?d Celny w Bia?ej Podlaskiej.
8. Cech Rzemios? i Przedsi?biorczo?ci we W?odawie.
9. Stowarzyszenie OTK Rze?nik.
10. Ko?o PZW w Woli Uhruskiej.
11. Komendant Gminny ZOSP w Woli Uhruskiej.
12. Gminny O?rodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej.
13. Grillbar Bocian.
14. Bank Spó?dzielczy Le?niowice Oddz. w Woli Uhruskiej.
15. Centrum Turystyki Aktywnej Kajaki 4u & Okuninka.info.
16. Sp?ywy Bugiem Henryk Józiuk.
17. TVP Lublin.
18. Radio Lublin.
19. Radio Bon-Ton.
20. Radio W?odawa.
21. Kraina Bugu.
22. Dziennik Wschodni.
23. Kurier Lubelski.
24. Nowy Tydzie?.
25. SuperTydzie?.
26. NaszeMiasto.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317143
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317143 internautów
TRW