Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Geografia
Geografia
Napisał Administrator   

Gmina Wola Uhruska po?o?ona jest we wschodniej cz??ci krainy fizyczno-geograficznej zwanej Polesiem Lubelskim. Pó?nocna jego cz??? ma charakter rozleg?ej równiny z licznymi bagnami, torfowiskami i jeziorami. Zaliczana jest do Pojezierza ??czy?sko-W?odawskiego. Cz??? centraln? gminy stanowi wysuni?ty cypel Pagórów Che?mskich tzw. ?uk Uhruski, Jest to wyniesiony na oko?o 50 metrów ponad otaczaj?ce równiny pagór urywaj?cy si? strom? kraw?dzi? nad dolin? rzeki Bug. Ta cz??? gminy ma charakter wy?ynny. Po?udniowe kra?ce gminy zajmuj? równiny zaliczane do regionu Obni?enia Dubienki. Ogólna deniwelacja terenu wynosi oko?o 80 metrów.

Taka mozaika rze?by terenu oraz niewielkie przekszta?cenie ?rodowiska naturalnego spowodowa?y, ?e region ten zachowa? wiele walorów przyrodniczych. Najwarto?ciowsz? przyrodniczo pó?nocn? cze?? gminy, obj?to w 1983 r. ochron? w formie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on najcenniejsze kompleksy Lasów Sobiborskich z licznymi jeziorami i otaczaj?cymi je torfowiskami. Zró?nicowanie siedlisk odpowiada zró?nicowaniu ro?linno?ci, która na terenach le?no-bagiennych jest szczególnie bogata i ró?norodna. Na tych te? terenach jest zgrupowana wi?kszo?? rzadkich gatunków ro?lin o charakterze borealnym (pó?nocnym).

Do ciekawszych ro?lin wyst?puj?cych w po?o?onej na terenie gminy Wola Uhruska cz??ci parku zaliczy? mo?na - z gatunków borealnych: brzoza niska, wierzby lapo?ska i borówkolistna, rosiczki d?ugo i okr?g?olistna, p?ywacz ?redni, kosaciec syberyjski; z gatunków atlantyckich: rosiczka po?rednia, sporek wiosenny i jezierza gi?tka; za gatunków pontyjskich: traganek piaskowy i okrzyn ??kowy.
Równie ciekawa jest fauna tego terenu. Najwi?ksz? Osobliwo?ci? jest niew?tpliwie ?ó?w b?otny, maj?cy to doskona?e warunki ?rodowiskowe, a tak?e bóbr europejski, wydra, bielik, gado?er, orlik krzykliwy, bocian czarny, g?go?.

Przez teren gminy przep?ywa, b?d?ca jednocze?nie granic? pa?stwow? z Ukrain?, nieuregulowana z wieloma zakolami rzeka Bug i jej starorzecza tzw. "bu?yska". Na krótkim odcinku nale?y równie? do terenu gminy wpadaj?ca do Bugu Uherka. Oprócz tego z tego terenu pocz?tek bierze rzeczka Tarasienka b?d?ca dop?ywem W?odawki, oraz kilka cieków (Strumie? Brudnowski, Pokrzywianka, Strumie? Macoszy?ski), które swym wygl?dem przypominaj? rowy melioracyjne.
Wyst?puj? tak?e trzy ?ródle?ne jeziora: Brudno, Brudzieniec i P?otycze. Zarówno jeziora jak i przyleg?e do nich tereny obj?ta s? ochron? prawn? w formie rezerwatów przyrody.

Na terenie gminy Wola Uhruska panuje klimat umiarkowanie-kontynentalny. Jego kontynentalno?? przejawia si? w tym, ?e pora letnia jest d?u?sza ni? w centrum kraju i trwa 98 dni, podobnie te? zima jest bardziej przewlek?? (80 dni), przy jednoczesnym znacznym skróceniu przej?ciowych pór roku. Nadto wyst?puj? tu du?e skontrastowania pomi?dzy ciep?ym latem, a zazwyczaj ostr? zim?. ?rednia temperatura w porze letniej wynosi 17,8 C natomiast zim? ?rednia tak kszta?tuje si? na poziomie -3,1 C. Istniej?ce warunki klimatyczne, du?a lesisto?? oraz rodzaj ziem i ukszta?towanie terenu wytworzy?y w tych okolicach specyficzny mikroklimat sprzyjaj?cy zdrowemu wypoczynkowi.

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407678
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407678 internautów
TRW