Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XVII Sesja Rady Gminy
XVII Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwo?uj? XVII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 13.10.2016 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.
Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci obowi?zuj?cych na terenie gminy Wola Uhruska na 2017 r.;
6.2) okre?lenia wysoko?ci rocznych stawek podatku od ?rodków transportowych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2017 r.;
6.3) wyra?enia zgody na odst?pienie od obowi?zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier?awy  cz??ci nieruchomo?ci stanowi?cej mienie komunalne gminy Wola Uhruska;
6.4) zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie wprowadzenia zamian w Statucie Gminnego O?rodka Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej;
6.5) wieloletniej prognozy finansowej;
6.6) zmian w bud?ecie gminy.
7. Informacja o stanie realizacji zada? o?wiatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
8. Informacja o przygotowaniu gminnych placówek o?wiatowych do nowego roku szkolnego.
9. Informacja dotycz?ca o?wiadcze? maj?tkowych z?o?onych przez Radnych i Wójta Gminy Wola Uhruska za 2015 r.
10. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zako?czenie XVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317051
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317051 internautów
TRW