Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Konsultacje Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy
Konsultacje Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy
Napisał jachim   
Wójt Gminy Wola Uhruska zaprasza do udzia?u w konsultacjach spo?ecznych projektu “Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wola Uhruska na lata 2016-2020”.

Projekt planu jest do wgl?du w siedzibie Urz?du Gminy Wola Uhruska oraz zamieszczony na niniejszej stronie.
Uwagi i opinie winny by? zg?aszane na Formularzu zg?aszania uwag dost?pnym w siedzibie Urz?du Gminy Wola Uhruska oraz na niniejszej stronie.

Uwagi i opinie na formularzu zg?aszania uwag mo?na sk?ada? w terminie 22-30 listopada 2016 r. (decyduje data wp?ywu) w jeden z nast?puj?cych sposobów:
- drog? elektroniczn? na adres: (w temacie wiadomo?ci nale?y wpisa? „Konsultacje - PGN”);
- faksem na nr 82 591 50 03;
- osobi?cie w siedzibie Urz?du Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5;
- za po?rednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres: Urz?d Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, z dopiskiem „Konsultacje - PGN”.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacj? z prawa jej wyra?ania.
Organem w?a?ciwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Wójt Gminy Wola Uhruska.

Do pobrania:

Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wola Uhruska na lata 2016-20120< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317328
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317328 internautów
TRW