Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XVIII Sesja Rady Gminy
XVIII Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwo?uj? XVIII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 13.12.2016 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.
Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) okre?lenia wysoko?ci rocznych stawek podatku od ?rodków transportowych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2017 r.;
6.2) przyj?cia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Uhruska na lata 2016-2020;
6.3) w??czenia publicznego Przedszkola w Woli Uhruskiej do Zespo?u Szkó? w Woli Uhruskiej;
6.4) zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Wola Uhruska;
6.5.) w sprawie organizacji wspólnej  obs?ugi  finansowo-ksi?gowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska  zaliczanych do sektora finansów publicznych;
6.6) nadania Statutu Gminnemu Zespo?owi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Woli Uhruskiej;
6.7) nadania Statutu Gminnemu O?rodkowi Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej;
6.8) wyra?enia zgody na przyst?pienie Zespo?u Szkó? w Woli Uhruskiej do projektu z dofinansowaniem z Programu Wspó?pracy Transgranicznej Polska-Bia?oru?-Ukraina 2014-2020;
6.9) uchwalenia Programu wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.;
6.10) wieloletniej prognozy finansowej;
6.11) zmian w bud?ecie gminy.
7. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zako?czenie XVIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marek Kuszneruk


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275024
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275024 internautów
TRW