Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XIX Sesja Rady Gminy
XIX Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pó?n. zm.) zwo?uj? XIX Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 29.12.2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) zmian w bud?ecie gminy;
6.2) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020;
6.3) uchwalenia bud?etu na rok 2017;
6.4) gminnego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych na 2017 rok;
6.5) zaopiniowania projektu uchwa?y Sejmiku Województwa Lubelskiego  w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy  aglomeracji Wola Uhruska;
6.6) przyj?cia Planu Pracy Rady Gminy;
6.7) zatwierdzenia planów pracy sta?ych komisji Rady Gminy.
7. Informacja na temat wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisj? Rewizyjn? Rady Gminy Wola Uhruska.
8. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zako?czenie XIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
/-/ Marek Kuszneruk

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9571784
Imieniny
21 Października 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Bernard, Celina,
Dobromił, Elżbieta,
Hilary, Klemencja,
Pelagia, Pelagiusz,
Urszula, Wszebora
Do końca roku zostało 72 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9571784 internautów
TRW