Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Zabytki
Zabytki
Napisał Administrator   

Ko?ció? rzymskokatolicki pw. ?w. Stanis?awa Kostki w Kosyniu

Ko?ció? wzniesiono w latach 1898-1890 jako cerkiew prawos?awn? wg projektu Synugowa w miejsce drewnianej cerkwi spalonej w 1877 r. ?wi?tyni? zbudowano w stylu bizantyjsko-klasycystycznym na planie zbli?onym do krzy?a greckiego. Do prezbiterium przylega od po?udnia prostok?tny skarbiec, od pó?nocy L-kszta?tna zakrystia, od zachodu prostok?tna kruchta z dwoma przedsionkami po bokach. Okna s? zró?nicowane: w prezbiterium zamkni?te odcinkowo, w ramionach bocznych oraz kruchcie zamkni?te pe?nym ?ukiem, w zakrystii ma?e, prostok?tne. Obiekt jest bogato zdobiony detalami architektonicznymi. Wewn?trz o?tarz g?ówny barokowy przeniesiony z kaplicy seminaryjnej w Janowie Podlaskim.

Ko?ció? parafialny pw. ?w. Jana Chrzciciela w Uhrusku

Pierwotny drewniany ko?ció? wzniesiony w 1551 r. przez starost? che?mskiego Miko?aja Uhrowieckiego sp?on?? w 1676 r. Na jego miejscu stan?? obecny uko?czony w 1678 r. Po po?arze w 1807 r. i obrabowaniu w 1812 r. ko?ció? poddano gruntownej restauracji w roku 1837 w duchu pó?nego klasycyzmu, w tym okresie podwy?szono mury i wybudowano fasad? zachodni? oraz wolnostoj?c? dzwonnic?. W 1949 roku ko?ció? zosta? po raz kolejny odnowiony, a w 1954 dobudowano od po?udnia drug? zakrysti? i kaplic? co przywróci?o bryle ?wi?tyni symetri?. W tym samym roku od frontu postawiono krucht?, która przys?oni?a frontow? fasad?. ?wi?tynia jest jednonawowa, od 1954 r. na planie krzy?a. Nawa trzyprz?s?owa z now? krucht? od zachodu oraz dwiema symetrycznymi kaplicami po bokach. Prezbiterium jednoprz?s?owe, zamkni?te trójbocznie z dwoma zakrystiami po bokach. Wn?trze pokryte jest stropami tylko pó?nocna zakrystia sklepiona jest kolebk?. Wokó? nawy i prezbiterium obiega gzyms. Przy ko?ciele zlokalizowane s? inne obiekty zabytkowe, tj. zakrystia, dzwonnica i plebania.
Budynek plebanii prawdopodobnie zosta? wzniesiony mi?dzy 1885 a 1890 rokiem w miejsce starego, który uleg? spaleniu. Pierwotnie kryty gontem, w okresie mi?dzywojennym ceramiczn? dachówk? zmienion? w 1965 roku na eternit. W 1948 roku wn?trze wyremontowano. W ko?cu lat 80-tych od zachodu na ca?ej d?ugo?ci budynku dobudowano aneks. W 1996 r. przebudowano od po?udnia ganek.
Dzwonnica zosta?a wzniesiona w roku 1837 w zwi?zku z przebudow? ko?cio?a. Jest murowana, dwukondygnacyjna, utrzymana w stylu neoklasycystycznym. Z zewn?trz podkre?lona jest gzymsami kordonowymi. Z czterech stron otwarta jest prze?roczami dzwonowymi zamkni?tymi pó?koli?cie. Gzyms wie?cz?cy jest profilowany.

Cerkiew prawos?awna pw. Za?ni?cia Naj?wi?tszej Marii Panny
 

Cerkiew prawos?awna w Uhrusku - budynek obecnej cerkwi zosta? wzniesiony w 1849 roku jako ?wi?tynia unicka. Obiekt jednowie?owy utrzymany w stylu klasycystyczno-bizantyjskim, zawiera tak?e elementy neoroma?skie. ?wi?tynia jest jednonawowa, wn?trze przykryte drewnianym stropem imituj?cym sklepienie.  

Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Uhrusku
Cmentarz usytuowany w pobli?u zachodniego kra?ca wsi. Za?o?ony zosta? w XVIII wieku, jego pow. Wynosi 1,9 ha. Najstarszy grób z zachowanym nagrobkiem pochodzi z 1842 r. Na cmentarzu znajduje si? pomnik Leona Kunickiego – w?a?ciciela maj?tku Stulno.

Cmentarz rzymskokatolicki w Kosyniu le?y przy drodze prowadz?cej do koloni Józefów – Huta. Zosta? za?o?ony w 1946 roku na planie prostok?ta z alej? g?ówn? i dwoma alejami bocznymi. Okopany jest fos?, porasta go starodrzew.

Cmentarz prawos?awny w Kosyniu

Cmentarz po?o?ony na skraju lasu. Pocz?tkowo by? to cmentarz unicki, pó?niej prawos?awny. Znajduj? si? tu tak?e groby katolickie. Za?o?ony zosta? na prze?omie XVIII/XIX wieku. Uk?ad kompozycyjny oparty na planie czworoboku. Cmentarz usytuowany jest na stoku ?agodnie opadaj?cego wzniesienia w kierunku wschodnim. Powierzchnia cmentarzy wynosi 1,3 ha. Teren poro?ni?ty starodrzewiem. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1887 r. Stan nagrobków jest ró?ny – pochodz?ce z XX wieku s? w stanie dobrym, pozosta?e w ró?nym stopniu zniszczenia, drewniane krzy?e zmursza?e.

Cmentarz prawos?awny w Siedliszczu

Za?o?ony w pierwszej po?owie XIX wieku jako cmentarz unicki. Zajmuje powierzchni? 0,37 ha. Za?o?ony zosta? na planie prostok?ta, przypadkowa aleja dzieli cmentarz na nierówne cz??ci. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1856 r. (nagrobek ksi?dza Ulanickiego, proboszcza parafii w Uhrusku). Stan zachowania mogi? ró?ny.

Cmentarz prawos?awny w Uhrusku – Kobylice

Po?o?ony w rejonie przysió?ka Kobylice. Za?o?ony w drugiej po?owie XIX wieku, zajmuje powierzchni? 0,7 ha. Pocz?tkowo funkcjonowa? jako cmentarz unicki, pó?niej jako prawos?awny. Uk?ad kompozycyjny oparty na planie prostok?ta. Z?y stan zachowania nie pozwala na odczytanie uk?adu komunikacyjnego. Teren cmentarza poro?ni?ty jest nisk? i wysok? zieleni?. Najstarszy nagrobek Apoloni Smoleniec pochodzi z 1900 roku.

Cmentarz przycerkiewny w Uhrusku za?o?ony zosta? w po?owie XIX wieku. Uk?ad kompozycyjny oparty na planie prostok?ta z murowan? cerkwi? po?rodku. W rogu po?udniowo – wschodnim ocala? jedyny nagrobek z 1931 roku. Obecnie cmentarz porasta ró?nogatunkowy drzewostan.

Cmentarz ewangelicki w Piaskach – za?o?ony przez osadników niemieckich w drugiej po?owie XIX wieku. Powierzchnia 0,6 ha. Plan nieregularnego trójk?ta. Obecnie cmentarz jest zupe?nie niewidoczny, poro?ni?ty lasem.

Cmentarz prawos?awny w Zbere?u

Po?o?ony w lesie 1 km od wsi. Za?o?ony w po?owie XIX wieku. Ma kszta?t nieregularnej bry?y geometrycznej, powierzchnia 225 arów. Granice i uk?ad komunikacyjny zatarte. Wi?kszo?? nagrobków jest w z?ym stanie. Najstarszy datowany nagrobek pochodzi z 1881 roku.

Cmentarz unicki przycerkiewny w Zbere?u – pochodzi z prze?omu XVIII/XIX wieku. Po?o?ony na wzniesieniu, ma kszta?t owalny. Zosta? zdewastowany przez Niemców podczas II wojny ?wiatowej. Nie ma zachowanych nagrobków.

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407777
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407777 internautów
TRW