Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow NABÓR WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIA?ANIA
NABÓR WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIA?ANIA
Napisał Administrator   


Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Dzia?ania „Poleska Dolina Bugu”

z zakresu

premii na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej

Poddzia?anie 19.2 „Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMITY ?RODKÓW, FORMA WSPARCIA :zakres tematyczny naboru: tworzenie nowych przedsi?biorstw:
limit ?rodków w naborze:
1 760 000,00 z?
kwota dofinansowania na jedn? operacj?:
80 000,00 z?
forma wsparcia:
premia (rycza?t)
II TERMIN NABORU: 20.02.2017r. – 06.03.2017r.

III MIEJSCE SK?ADANIA WNIOSKÓW:

Lokalna Grupa Dzia?ania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 W?odawa, woj. lubelskie,
od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8:00-16:00

IV TRYB SK?ADANIA DOKUMENTÓW:
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru sk?adany jest
bezpo?rednio do LGD,
tj. osobi?cie albo przez pe?nomocnika albo przez osob? upowa?nion? w terminie 20.02.2017 r. – 06.03.2017 r. do Biura LGD Okuninka XIII-1, 22-200 W?odawa (budynek Schroniska M?odzie?owego „Krokodyl”)Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) sk?ada si? z:
a) dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z za??cznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) o?wiadczenia o spe?nianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi za??cznikami – orygina? w wersji papierowej na formularzu LGD,
d) o?wiadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - orygina? w wersji papierowej na formularzu LGD,
- dokumenty nale?y z?o?y? w sposób uniemo?liwiaj?cy ich samoistn? dekompletacj? (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z za??cznikami powinien by? wype?niony elektronicznie, w j?zyku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.
V: INFORMACJA O MIEJSCU UDOST?PNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów aplikacyjnych (wniosku, umowy) s? udost?pnione:
a) na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym „DLA WNIOSKODAWCÓW”/OG?OSZENIA O NABORACH
b)
na stronie internetowej Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Lubelskiego http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow
c)
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020,
d)
w siedzibie Lokalnej Grupy Dzia?ania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 W?odawa.
VI WARUNKI PRZYZNANIA PREMII NA PODJECIE DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ
Premia na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej dost?pna jest wy??cznie dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zamieszka?ych na obszarze gmin obj?tych LSR, tj.: W?odawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Ha?sk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus:
1) osoby d?ugotrwale bezrobotne (tj. pozostaj?ce bez pracy ??cznie przez co najmniej 12 m-cy w ci?gu 2 lat wstecz od dnia z?o?enia wniosku do LGD),
2) osoby m?ode 18-35 lat,
3) osoby w wieku 50+, 4) kobiety zamieszka?e na obszarze gmin wiejskich obj?tych LSR

Pozosta?e warunki przyznania dofinansowania, kryteria oceny operacji, procedura oceny  i wyboru operacji do dofinansowania oraz formularze dokumentów aplikacyjnych s? opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/ OG?OSZENIA O NABORACH oraz s? dost?pne w siedzibie LGD w Okunince. (Link: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/ogloszenia-o-naborach/ )

Uwaga! Przewidziano dodatkowe punkty za udzia? wnioskodawcy w szkoleniu!
Osoby nale??ce do grup defaworyzowanych wskazanych powy?ej zapraszamy na szkolenie dotycz?ce zasad ubiegania si? o premi? na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej:
termin: 10.02.2017 r. , godz. 10:00-13:00
miejsce: sala konferencyjna Urz?du Miejskiego we W?odawie, Al. J. Pi?sudskiego 41, 22-200 W?odawa
Szkolenie jest bezp?atne, dojazd we w?asnym zakresie.
Osoby, które uczestniczy?y w szkoleniach organizowanych przez LGD „Poleska Dolina Bugu” w okresie IX-X 2016 r. b?d? mia?y uznane punkty za udzia? w szkoleniach LGD w najbli?szym naborze wniosków na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej.
W razie pyta? zwi?zanych z naborem zach?camy do kontaktu z Biurem LGD
Lokalna Grupa Dzia?ania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 W?odawa
www.dolina-bugu.pl, , kom. 732-821-113

Do pobrania: tre?? og?oszenia
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9028288
Imieniny
11 Sierpnia 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Herman,
Ligia, Lukrecja,
Włodzimierz,
Włodziwoj, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 143 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9028288 internautów
TRW