Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Rekrutacja 2017/2018
Rekrutacja 2017/2018
Napisał jachim   
Na rok szkolny 2017/2018 rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkó? podstawowych, dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wola Uhruska jest prowadzona wg nowych przepisów. Poni?ej prezentujemy najwa?niejsze informacje w tym zakresie.


Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wola Uhruska.


Zasady post?powania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w publicznych szko?ach podstawowych w gminie Wola Uhruska zosta?y okre?lone na podstawie zapisów:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo o?wiatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 60);
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo o?wiatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59);
3) Uchwa?y Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie okre?lenia kryteriów obowi?zuj?cych na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddzia?ów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmin? Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz okre?lenia dokumentów niezb?dnych do potwierdzenia spe?nienia tych kryteriów.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w publicznych szko?ach podstawowych uwzgl?dnia zapisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o?wiatowe, tj.:
1) prawo dziecka od 3 do 5 roku ?ycia do korzystania z wychowania przedszkolnego;
2) obowi?zek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie;
3) obowi?zek szkolny od 7 roku ?ycia;
4) prawo dziecka do rozpocz?cia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku ?ycia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o mo?liwo?ci wcze?niejszego przyj?cia dziecka do szko?y podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

O przyj?ciu dziecka do publicznego Przedszkola w Woli Uhruskiej i oddzia?u przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej NIE decyduje kolejno?? zg?osze?.
Rodzice dzieci ju? ucz?szczaj?cych do Przedszkola w Woli Uhruskiej sk?adaj? na kolejny rok szkolny „Deklaracj? o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu, do którego dziecko ucz?szcza – w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

Dzieci w wieku 6 lat s? obowi?zane odby? roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Minimalna granica wieku dzieci uczestnicz?cych w rekrutacji: 2,5 roku.
Do publicznego przedszkola przyjmuje si? kandydatów zamieszka?ych na obszarze Gminy Wola Uhruska.
W przypadku wi?kszej liczby kandydatów ni? liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie post?powania rekrutacyjnego b?d? brane kryteria okre?lone w art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o?wiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), tj.:
- wielodzietno?? rodziny kandydata (nale?y przez to rozmie?: rodzin? wychowuj?c? troje i wi?cej dzieci);
- niepe?nosprawno?? kandydata;
- niepe?nosprawno?? jednego z rodziców kandydata;
- niepe?nosprawno?? obojga rodziców kandydata;
- niepe?nosprawno?? rodze?stwa kandydata
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pann?, kawalera, wdow?, wdowca, osob? pozostaj?c? w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s?du, osob? rozwiedzion?, chyba ?e osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
- obj?cie kandydata piecz? zast?pcz?.
 
W przypadku równorz?dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post?powania rekrutacyjnego lub je?eli po zako?czeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego b?d? brane kryteria ustalone przez Rad? Gminy Wola Uhruska w Uchwale Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie okre?lenia kryteriów obowi?zuj?cych na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddzia?ów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmin? Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz okre?lenia dokumentów niezb?dnych do potwierdzenia spe?nienia tych kryteriów, tj.:
1) dziecko obj?te obowi?zkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 5 punktów;
2) dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie wykonuj? prac? na podstawie umowy o prac?, umowy cywilno-prawnej, prowadz? gospodarstwo rolne lub pozarolnicz? dzia?alno?? gospodarcz? – 4 punkty;
3) deklaracja pobytu dziecka w placówce powy?ej 5 godzin – 3 punkty;
4) dziecko, którego rodze?stwo ucz?szcza do placówki – 2 punkt;
5) dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów wykonuj? prac? na podstawie umowy o prac?, umowy cywilno-prawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolnicz? dzia?alno?? gospodarcz? – 1 punkt.

Prowadzenie przedszkola/oddzia?u przedszkolnego przez gmin? jest zadaniem w?asnym gminy, dlatego te? do Przedszkola Woli Uhruskiej lub oddzia?u przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego  w Woli Uhruskiej przyjmowane s? w pierwszej kolejno?ci dzieci zamieszka?e na terenie Gminy Wola Uhruska.
Rekrutacja dzieci zamieszka?ych poza obszarem Gminy Wola Uhruska mo?liwa b?dzie, po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach, tj. w post?powaniu uzupe?niaj?cym.
Post?powanie rekrutacyjne do Przedszkola Woli Uhruskiej lub oddzia?u przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego, przeprowadza komisja rekrutacyjna powo?ana przez dyrektora Zespo?u Szkó? w Woli Uhruskiej.


Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkó? podstawowych, dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wola Uhruska.


Do klasy pierwszej Szko?y Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej, dla której obwód szkolny obejmuje miejscowo?ci: Byty?, Józefów, Majdan Stule?ski, Ma?oziemce, Mszanka, Mszanna, Nadbu?anka, Potoki, Stanis?awów, Stulno, Wola Uhruska, Zbere?e przyjmuje si? z urz?du dzieci zamieszka?e w tym obwodzie, na podstawie zg?oszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zg?oszeniowy nale?y z?o?y? w sekretariacie Szko?y.
Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkali poza obwodem szko?y mog? by? przyj?ci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego, je?eli Szko?a dysponuje wolnymi miejscami. W post?powaniu rekrutacyjnym s? brane pod uwag? ni?ej wymienione kryteria wraz z liczb? przyznawanych punktów, okre?lone przez Rad? Gminy Wola Uhruska w uchwale nr XXI/143/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 marca 2017 r.:
1) dochód na osob? w rodzinie kandydata - 1 pkt;
2) kandydat, którego rodze?stwo ucz?szcza do szko?y prowadz?cej nabór - 1 pkt;
3) kandydat z rodziny wielodzietnej - 1 pkt;
4) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica - 1 pkt.
Wniosek rekrutacyjny wraz ze stosownymi o?wiadczeniami potwierdzaj?cymi spe?nienie ww. kryteriów nale?y z?o?y? w sekretariacie Szko?y.
Post?powanie rekrutacyjne do klasy pierwszej danej szko?y podstawowej, przeprowadza komisja rekrutacyjna powo?ana przez Dyrektora Zespo?u Szkó? w Woli Uhruskiej.

Szczegó?owe terminy przeprowadzania rekrutacji reguluje Zarz?dzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania post?powania rekrutacyjnego i post?powania uzupe?niaj?cego, w tym terminów sk?adania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddzia?ów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz  oraz klas pierwszych publicznej szko?y podstawowej, dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wola Uhruska.
Do pobrania:


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407800
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407800 internautów
TRW