Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow XXII Sesja Rady Gminy
XXII Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pó?n. zm.) zwo?uj? XXII sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 28.04.2017 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) zamiany uchwa?y w sprawie okre?lenia kryteriów obowi?zuj?cych na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddzia?ów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmin? Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz okre?lenia dokumentów niezb?dnych do potwierdzenia spe?nienia tych kryteriów;
6.2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzenie ?cieków;
6.3) dop?aty do taryfy zbiorowego odprowadzania ?cieków;
6.4) ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania op?at za kszta?cenie pobierane przez szko?y wy?sze i zak?ady kszta?cenia nauczycieli oraz specjalno?ci i formy kszta?cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;
6.5) zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia tygodniowego obowi?zkowego wymiaru godzin zaj?? pedagogów oraz nauczycieli realizuj?cych w ramach stosunku pracy obowi?zki okre?lone dla stanowisk o ró?nym tygodniowym obowi?zkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szko?ach prowadzonych przez gmin? Wola Uhruska;
6.6) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020;
6.7) zmian w bud?ecie gminy.
7. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej za 2016 r. i ocena zasobów pomocy spo?ecznej.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspó?pracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarz?dowymi za 2016 r.
9. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zako?czenie XXII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
Marek Kuszneruk
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9019949
Imieniny
10 Sierpnia 2020
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Asteria, Bernard,
Bogdan, Borys,
Filomena,
Laurencjusz,
Wawrzyniec, Prochor,
Wierzchosław
Do końca roku zostało 144 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9019949 internautów
TRW