Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Honorowi Obywatele
Prof. dr hab. Feliks Czy?ewski
Napisał Administrator   


Uzasadnienie do Uchwa?y Nr IX/45/2007
Rady Gminy Wola Uhruska
z dnia 13 czerwca 2007 r.

w sprawie nadania tytu?u „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska”

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 do wy??cznej w?a?ciwo?ci rady gminy nale?y mi?dzy innymi nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

W dniu 21.05.2007 r. do Wójta Gminy Wola Uhruska wp?yn?? wniosek grupy obywateli gminy o nadanie tytu?u „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” Panu prof. dr hab. Feliksowi Czy?ewskiemu.

Zgodnie § 924 ust. 1 Statutu Gminy uchwalonego uchwa?? Nr III/15/2003 Rady Gminy Wola Uhruska w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 54, poz. 1522, z pó?n. zm.) wnioski o nadanie tytu?u “Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” wymagaj? zaopiniowania przez Komisj? Dora?n? Rady Gminy. Na sesji w dniu 30.05.2007 r. uchwa?? Nr VIII/42/2007 Rada Gminy Wola Uhruska powo?a?a komisj? dora?n? w celu zaopiniowania wniosku o nadanie tytu?u “Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” Panu Prof. dr hab. Feliksowi Czy?ewskiemu.

Komisja w sk?adzie:
1) ?ukasiewicz Roman – Przewodnicz?cy Komisji;
2) Ko?ciuk Teresa – Cz?onek Komisji;
3) Sosi?ski Ryszard – Cz?onek Komisji;
4) Sierpi?ski Józef – Cz?onek Komisji;
5) Kuszneruk Marek – Cz?onek Komisji;

na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2007 r. jednomy?lnie postanowi?a pozytywnie zaopiniowa? powy?szy wniosek.

Wobec powy?szego przyj?cie niniejszej uchwa?y jest uzasadnione.

Akt nadania tytu?u
Honowory Obywatel Gminy Wola Uhruska

Nadanie tytu?u “Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” jest wyrazem podzi?kowania Panu Profesorowi Feliksowi Czy?ewskiemu za dotychczasow? wspó?prac?, rozs?awianie i promocj? gminy, za popularyzacj? historii oraz dziedzictwa kulturowego tych terenów nie tylko na zewn?trz ale tak?e w?ród naszych mieszka?ców.

Najwa?niejszym owocem wspó?pracy jest ksi??ka pt.
„Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. J?zyk i Kultura.”Pod redacj? Feliksa Czy?ewskiego

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407438
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407438 internautów
TRW