Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XXIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
XXIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pó?n. zm.) zwo?uj? XXIV Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 21.06.2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.
Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXII i XXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2016 r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania bud?etu gminy za 2016 r.:
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu gminy za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podj?cie uchwa?y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania bud?etu za 2016 r.;
7.6) podj?cie uchwa?y w sprawie udzielenia absolutorium z tytu?u wykonania bud?etu za 2016 r.
8. Podj?cie uchwa? w sprawie:
8.1) wyra?enia zgody na nieodp?atne obci??enie nieruchomo?ci po?o?onej w Woli Uhruskiej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 237/43 ograniczonym prawem rzeczowym – s?u?ebno?ci? przesy?u;
8.2) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wyryki;
8.3) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020
8.4) zmian w bud?ecie gminy.
9. Informacja gminnych jednostek organizacyjnych zobowi?zanych do przygotowania propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci, m?odzie?y, jak równie? turystów w okresie wakacyjnym.
10. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zako?czenie XXIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
Marek Kuszneruk


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986851
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986851 internautów
TRW