Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow WYJA?NIENIE.
WYJA?NIENIE.
Napisał Administrator   


W zwi?zku z krytycznym artyku?em prasowym, który ukaza? si? w gazecie„nowy tydzie?”, a dotycz?cym przywrócenia posterunku policji w Woli Uhruskiej oraz kosztów remontu budynku uprzejmie wyja?niam, ?e ju? Samorz?d poprzedniej kadencji podj?? szereg dzia?a? w tej sprawie, a dopiero teraz nast?puje zwie?czenie naszych stara? urzeczywistniaj?ce odtworzenie posterunku.

Pragn? przypomnie?, ?e gmina sta?a si? w?a?cicielem budynku i ma obowi?zek utrzymywa? go w nale?ytym stanie. Po dokonaniu remontu kapitalnego parter budynku zostanie udost?pniony Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a pierwsze pi?tro b?dzie wydzier?awiane dla lokatorów.

Na koszt gminy remontowany jest dach, wykonywane docieplenie ?cian, u?o?enie chodnika, wymiana cz??ci ogrodzenia oraz doprowadzenie gazu ziemnego. Wskazane by?oby równie? poprawienie wjazdu oraz parkingów wewn?trznych.

Ca?o?? robót aktualnie zleconych przez gmin? oraz przewidywanych do wykonania winna zamkn?? si? kwot? oko?o 100 tys. z?. Ponadto nale?y doda?, ?e roboty wewn?trzne na parterze budynku dotycz?ce przebudowy wn?trza, u?o?enia wszystkich instalacji oraz przebudowy schodów zewn?trznych s? wykonywane na koszt Policji.

Zawsze podejmowanie remontu kapitalnego starego budynku wi??e si? z wieloma nieprzewidywanymi wcze?niej robotami, które ujawniaj? si? po rozpocz?ciu prac i generuj? dodatkowe koszta, cho? staramy si? je analizowa? i wspólnie z inspektorem nadzoru wybiera? najkorzystniejsze rozwi?zania.

Wyra?amy nadzieje, ?e jeszcze w tym roku uda nam si? reaktywowa? posterunek i sze?ciu policjantów b?dzie wspiera? dzia?ania funkcjonariuszy Stra?y Granicznej czuwaj?c nad bezpiecze?stwem mieszka?ców.

Wola Uhruska jest gmin? nadgraniczn? oddalon? 35 km od W?odawy i tyle samo od Che?ma. Przyjazd radiowozu policyjnego trwa kilkadziesi?t minut od chwili jego zawiadomienia, a zatem cz?sto interwencja jest ju? spó?niona.

Obecno?? policjantów na miejscu b?dzie dzia?a? prewencyjnie powoduj?c jednocze?nie wzrost poczucia stanu bezpiecze?stwa.

Stra? Graniczna realizuje g?ównie zadania dotycz?ce ochrony granicy pa?stwa i cz?sto nie jest w stanie dba? o bezpiecze?stwo wewn?trzne. Od tego jest policja, a zatem w trosce o nasze bezpiecze?stwo d??ymy do utworzenia posterunku, gdy? dba?o?? Samorz?du o „zdrowie, edukacj? i bezpiecze?stwo” jest jego zadaniem priorytetowym,zapisanym na czo?owym miejscu w Strategii rozwoju naszej gminy, która ze wzgl?du na swoje po?o?enie jest nara?ona na takie zjawiska jak przemyt towarów i ludzi, pogorszenie stanu bezpiecze?stwa w ruchu drogowym oraz stanu ?rodowiska naturalnego przy g?ównych ci?gach komunikacyjnych.

Bezpiecze?stwo musi kosztowa? okre?lon? ilo?? funduszy oraz ewentualnych ogranicze? dotycz?cych ró?nego rodzaju swobód obywatelskich i pozostaje mie? nadziej?, ?e wi?kszo?? Radnych Rady Gminy Wola Uhruska traktuje ten problem ze zrozumieniem, a ci którzy my?l? inaczej proszeni s? o jak najszybsz? zmian? w?asnego punktu widzenia.


                                                   Wójt Gminy Wola Uhruska

                                                          /-/ Jan ?ukasik


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986074
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986074 internautów
TRW