Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow REWITALIZACJA
Rewitalizacja w Gminie Wola Uhruska
Napisał jachim   
W Urz?dzie Gminy Wola Uhruska rozpocz??y si? prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023. Obecnie trwa zbieranie danych diagnostycznych maj?cych na celu wskazanie potencjalnych obszarów do obj?cia procesem rewitalizacji.

Poni?ej zamieszczone materia?y prezentuj? czym jest Rewitalizacja w obecnym podej?ciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z którego chcieliby?my pozyskiwa? ?rodki na realizacj? przedsi?wzi?? wskazanych w Programie Rewitalizacji.

Ponadto zamieszczony jest druk do zg?aszania w?asnych pomys?ów na projekty do Programu Rewitalizacji. Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami jak i do zg?aszania projektów.

Do pobrania:

Rewitalizacja - prezentacja

Rewitalizacja w ramach RPO - prezentacja

Fiszka projektowa - pdf

Fiszka projektowa - doc

W Urz?dzie Gminy Wola Uhruska trwaj? prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023. Zapraszamy wszystkich mieszka?ców gminy Wola Uhruska do wype?nienia ankiety, której wyniki b?d? brane pod uwag? przy okre?laniu obszaru do rewitalizacji.

Informacja o procesie rewitalizacji

ANKIETA - do wype?nienia on line


Mapy

Wójt Gminy Wola Uhruska zaprasza na III konsultacje dotycz?ce Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska,które odb?d? si? w budynku Gimnazjum w Woli Uhruskiej dnia 28.08.2017 r.
Jednocze?nie zapraszamy do sk?adania tzw. fiszek projektowych z koncepcjami projektów rewitalizacyjnych. Prosimy o sk?adanie fiszek w terminie do dnia 25.08.2017 r. do Urz?du Gminy Wola Uhruska.


Gmina Wola Uhruska zaprasza do konsultacji spo?ecznych projektu: "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017 - 2023" Prosimy o sk?adanie uwag na za??czonym formularzu w terminie do 26.09.2017 r.
Uwagi mo?na sk?ada? za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres:   oraz do Urz?du Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska w godz. pracy urz?du
Do pobrania:
1. Lokalny projekt rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023.    
2. Formularz zg?aszania uwag - format edytowalny.  
3. Formularz zg?aszania uwag w formacie pdf.


Na sesji Rady Gminy Wola Uhruska w dniu 28 wrze?nia zosta?a podj?ta uchwa?a przyjmuj?ca Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023 -
 
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407646
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407646 internautów
TRW