Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow XXVI Sesja Rady Gminy
XXVI Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwo?uj? XXVI Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 28.09.2017 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXIV i XXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) przyj?cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023.
6.2) zmiany uchwa?y w sprawie powo?ania Rady Spo?ecznej dzia?aj?cej przy Samodzielnym Publicznym Zak?adzie Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej;
6.3) wieloletniej prognozy finansowej;
6.4) zmian w bud?ecie gminy.
7. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zako?czenie XXVI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
Marek Kuszneruk
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317098
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317098 internautów
TRW